DOTAČNÍ NOVINY

OPŽP 2014-2020, E-TRŽIŠTĚ, ROP A MNOHO DALŠÍHO


Vážení představitelé obce,

V tomto čísle Dotačních novin Vám přinášíme nové informace o programech podpory životního prostředí v příští sedmiletce, dále jako vždy aktuality o vašem regionálním operačním programu, novinky z oblasti výběrových řízení, elektronických tržišť ke kterým postupně systém zadávání menších veřejných zakázek směřuje nebo například konkrétní nápady k vytvoření sociálního podniku. V neposlední řadě se můžete podívat na jaké projekty můžete získat dotaci ještě v letošním roce. Věříme, že zaslané informace pomohou k rozvoji vašeho města / obce.  

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro vaši obec, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Specialistka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠE PROJEKTY


 Myslete dopředu a podívejte se jakým směrem cílit Vaše investiční plány

Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků


Právě končící programovací období 2007 - 2013 neznamená definitivní konec v čerpání finančních prostředků z fondů EU. Pro následující období 2014-2020 se již připravuje nová podoba jednotlivých operačních programů a jimi podporovaných projektů.

V článku se dnes dočtete, na jaké projekty můžete v příštích letech získat dotace z OP Životní prostředí, jaké jsou zásadní změny oproti aktuálním možnostem, představíme určitá omezení ale i řadu výhod, díky kterým bude tento program atraktivnější a jednodušší pro mnohé žadatele a řídící orgány. Zároveň Vám také přinášíme detailní rozbor struktury nového OPŽP i s konkrétními příklady projektů, které by měly být podporovány v rámci jednotlivých prioritních os.
Připomínáme, že je stále ještě možné narychlo žádat o podobné dotace v tomto roce a využít tak obrovské zbývající finanční alokace. Stále se nabízí příležitost v oblastech:
  • úspor energií (zateplení, odpadní teplo, obnovitelné zdroje energie a další)

  • nakládání s odpady (sběrné dvory, kompostárny, zařízení na svoz odpadu,…)

  • zlepšování stavu přírody a krajiny (zeleň, parkové úpravy, mokřady a tůně,…)

  • nebo protipovodňová opatření.


Pokud vaše obec uvažuje o možnosti čerpat finanční prostředky ještě v aktuálním programovém období, neváhejte využít pomoci našich konzultantů, kteří Vám poskytnou podrobné informace a navrhnou nejlepší postup. Využijte naší bezplatné zelené linky.
BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 Zprávy z Regionálního operačního programu v *|MMERGE3|*


Od 6. září, dle informací na webových stránkách ROP JV, je možné předkládat projekty k výzvě 3.1 - Rozvoj urbanizačních center. Projekty (aktivity) všech příjemců podpory musí být obsaženy v Integrovaném plánu rozvoje města (dále jen „IPRM"), který je schválen zastupitelstvem města Brna (pro IPRM realizované v Brně), nebo zastupitelstvem města Jihlavy (pro IPRM realizované v Jihlavě). Cílem výzvy je zlepšení městských funkcí a konkurenceschopnosti měst, posílení jejich image, zvýšení kvality prostředí pro život ve městech, podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti, zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu, vytvoření podmínek pro sociální integraci osob postižených sociální exkluzí, regenerace, revitalizace a konverze lokalit s hrozbou územní a sociální segregace, podpora inovací. Nicméně, tato informace je mírně zavádějící, protože v současné době Rada města Brna nerozhodla, zda, kolik a kdy prostředky uvolní a žádosti tedy fakticky nelze podávat. O změně těchto okolností Vás budeme informovat v dalších číslech DN.
Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
 Sociální ekonomika pomáhá obcím

Sociální podnikání umožňuje zaměstnat znevýhodněné osoby a získat na jejich mzdy plnou finanční podporu až po dobu 18 měsíců. Z dotace je možné financovat i pracovní nástroje, vzdělávací kurzy, cestovní náklady a v neposlední řadě i plat vedení podniku. V minulých letech pomohl Evropský sociální fond zejména nově vytvořeným organizacím, které zajišťují technické, úklidové a ekologické služby pro municipality. Obcím se tak nabízí zajímavá příležitost zřídit nový podnik, který pokryje většinu nákladů spjatých s podnikáním a zároveň pomůže občanům, kteří obtížně získávají práci. Žádost lze podávat do 31. 10. 2013, proto již nezbývá příliš času. Co vše lze z dotace pořídit? Kdo může žádat o dotaci? Odpověď naleznete v článku Sociální ekonomika pomáhá i obcím článku Sociální ekonomika pomáhá i obcím.

Víte o Elektronických tržištích? 

Elektronická tržiště veřejné správy, tzv. e-tržiště jsou plně elektronickým systémem umožňujícím zadavatelům i dodavatelům provádět všechny úkony v zadávacím řízení v elektronické podobě. Prostřednictvím e-tržišť dnes dochází ke střetávání poptávky a nabídky u zakázek malého rozsahu, zakázek zadávaných v zjednodušeném podlimitním řízení a na základě rámcové smlouvy, přičemž výběrová řízení na e-tržištích jsou akceptována i v rámci dotačních projektů a jejich dobrovolné využívání je například obcím ministerstvem přímo doporučeno. Jelikož se předpokládá rozšíření povinného využívání e-tržišť i na další subjekty, stane se tak nakonec účast v e-tržišti nutností i pro dodavatele, kteří se mohou účastniti výběrových řízení zadaným v e-tržišti jen, pokud jsou registrováni. Pro uvedené dobrovolné účastníky e-tržišť i přes veškeré výhody, která přináší, jsou e-tržiště složitá a pokud nemusí, raději je nevyužívají. Z toho důvodu společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. připravila službu Administrátora zadavatele/dodavatele, která spočívá ve správě profilu a usnadnění zadavatelům a dodavatelům v účasti na e-tržištích. Proto neváhejte a již teď využijte možnosti účasti v E-tržišti prostřednictvím služby Administrátora zadavatele/dodavatele společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Více o službě a e-tržištích se dozvíte v článku...,
KONTAKTUJTE NÁS OHLEDNĚ ADMINISTRACE E-TRŽIŠTĚ

 Chyby při zadávání veřejných zakázek


V průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky je nutné dodržovat řadu požadavků na zákonnost procesu, hlídat množství lhůt, zveřejňovat informace a podklady v termínech atd. Zadávání veřejných zakázek ve výběrovém řízení je vysoce formální proces a z toho důvodu není pro zadavatele vždy snadné dostát zákonnému postupu. Vyjma obecně známých chyb, jako je nezákonné dělení zakázek, uplatňování nepřiměřených požadavků na prokázání kvalifikace a jiných, se často zadavatelé nevědomě dopouští i některých na první pohled „méně známých“ uvedených pochybení. Zjistěte, čeho se vyvarovat v našem článku...

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.