DOTAČNÍ NOVINY

POSLEDNÍ MOŽNOST ČERPAT DOTACE V ROCE 2013?


Listopadové Dotační noviny pro veřejný sektor Vám přinášejí informace o novinkách z Regionálního Operačního Programu, přehledový článek o změnách ve struktuře operačních programů v novém programovém období 2014 - 2020 a dále také zprávu o možnosti čerpání dotace pro vzdělání zaměstnanců mateřinek, základních a speciálních škol. Doufáme, že informace pro Vás budou užitečné a chceme připomenout, že s námi můžete kdykoliv konzultovat zdarma možnosti čerpání dotací pro vaši obec.

Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro vaši obec, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
Specialistka CYRRUS ADVISORY, a.s. KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠI OBEC


 Necelá miliarda putuje na jižní Moravu a Vysočinu


Povolte ve vašem emailovém klientu zobrazování obrázků
Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dalších téměř 813 milionů korun dotací pro celkem 41 projektů, z toho 16 na Vysočině za více než 217 milionů korun a 25 v Jihomoravském kraji za více než 595 milionů korun. Bylo také v rámci systému závěrečných výzev schváleno dalších 53 projektů měst a obcí za zhruba 400 milionů korun, které budou financovány v případě, že Evropská Komise schválí vnitřní realokace v rámci programu, dojde k pozitivnímu vývoji kurzu, nebo k úsporám v již běžících projektech.

Významný objem peněz získaly projekty měst a obcí, zaměřené na modernizace mateřských a základních škol. Mezi úspěšné projety patří na Vysočině například kompletní rekonstrukce a přestavba školy v Přibyslavi se zaměřením na odborné učebny, přednáškové sály a vybudování malé tělocvičny. Jedná se o čtvrtou etapu rozsáhlé rekonstrukce školy s přislíbenou dotací ve výši 24,4 milionu korun.
V Rudíkově se mohou těšit na vybudování nové venkovní učebny v altánu, doplnění herních prvků na hřišti MŠ a nové víceúčelové hřiště – to vše u areálu místní MŠ a ZŠ díky dotaci ve výši 6 milionů korun.
Dalších, téměř šest desítek projektů z této oblasti podpory prošlo řádným hodnocením a splnilo všechny podmínky potřebné pro doporučení k získání dotace, ROP Jihovýchod však aktuálně nemá k dispozici dostatek peněz pro jejich financování.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA VOLEJTE 800 297 787

 MŠMT rozděluje 800 milionů korun z Eurofondů

Povolte ve vašem emailovém programuu zobrazování obrázků
Přinášíme informace o možnosti čerpání dotace pro vzdělání zaměstnanců mateřinek, základních a speciálních škol prostřednictvím Operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. MŠMT počátkem listopadu tohoto roku plánuje otevření tří výzev zaměřených na další vzdělání zaměstnanců mateřinek, základních a speciálních škol. Vyhlášení těchto tří výzev je plánováno na počátek listopadu 2013 s tím, že realizace projektů by mohla začít ve druhém čtvrtletí roku 2014. Projekty lze předkládat do 3. 1. 2014 s nejzazším termínem ukončení dne 30. 6. 2015.

První výzva je zaměřena především pro učitele mateřských škol a podpora bude směřovat např. do přípravy učitelů mateřských škol jako budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, dále na profesní rozvoj učitelů mateřinek v oblasti polytechnického vzdělávání nebo na jejich osobnostní rozvoj prostřednictvím domácích i zahraničních stáží. Pro tuto výzvu je alokace 500 mil. Kč.
Druhá výzva je určena na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem (nejedná se pouze o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Výzva se rovněž zaměří na výměnu zkušeností mezi školami a na zintenzivnění spolupráce se zřizovateli škol. Ti budou moci pro vytvořenou síť škol vybrat témata, která vyhodnotí jako vhodná k podpoře a která jsou specifická pro danou lokalitu (např. zlepšování školního klimatu, podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti apod.). V této výzvě MŠMT vyčlení 200 mil. Kč.
Třetí výzva je zaměřena na oblast inkluze. Cílem je mimo jiné vytvoření systému ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Výzva bude také cílena na podporu těch obcí, které odstranily možnou selektivnost vzdělávací sítě – tzn., zlepšují organizační formu výuky a vyučovací metody podporou rovného přístupu ke vzdělávání. Alokace se bude pohybovat kolem 120 mil. Kč.

Máte-li zájem přiblížit proces, který je nezbytný pro úspěšné předložení žádosti, zjistit, zda spadá Váš záměr do podporované oblasti, či znát jiné možnosti získání dotace z dalších programů, neváhejte nás kontaktovat.

Víte že? 
Vláda premiéra v demisi, Jiřího Rusnoka, 6. 11. 2013 schválila program Nová zelená úsporám pro nové programovací období 2014 – 2020. Kontinuálně tak naváže na stejnojmenný program, který byl otevřen v srpnu a do konce roku podpoří přibližně 15 000 rodinných domů s úspornými opatřeními. Do konce roku 2013 zbývá dočerpat 216 milionů Kč. Více v článku zde.,

KONZULTUJTE MOŽNOSTI DOTACÍ PRO VAŠI OBEC

 Změny ve struktuře operačních programů v programovacím období 2014-2020


Nové sedmileté programovací období 2014-2020, ve kterém Evropská unie realizuje cíle kohezní politiky, se s končícím rokem 2013 rychle blíží. Nyní již můžeme konstatovat, že do České republiky programovací období 2014-2020 přinese nejen méně finančních prostředků, které budou moci způsobilí žadatelé čerpat z fondů, ale také podstatné změny ve struktuře operačních programů, které mají celý proces úspěšného získání dotace žadatelům zjednodušit. Jaké podstatné změny nás oproti současnému končícímu programovacímu období 2007-2013 čekají, se dočtete v celém článku.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s., je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Společnost má pobočky v Praze, Brně, Písku a taktéž přímo v Bruselu.

Dotační noviny realizuje redakce poradenské společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. Rozesílání e-mailu a doprovodné marketingové aktivity zajišťuje společnost Manaba Development LLC.