Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

v aktuálním lednovém čísle dotačních novin vás budeme opět informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Jako vždy nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách.

Na úvod vám přinášíme hned dva zajímavé články o chystaných dotacích v roce 2016. První článek informuje o dotacích na stroje a zařízení, které bude možné využít z OP PIK, druhý článek vás seznámí s možnou podporou z Programu rozvoje venkova.


Dále Vám představíme I. výzvu z programu Obnovitelné zdroje energie. Za pozornost určitě stojí i dotační titul z Národního programu Životní prostředí či výzva na Budování kapacit pro rozvoj škol I. Dále se dočtete o programu, který podporuje obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Inspirativní čtení i v novém roce Vám přeje redakce Dotačních novin.
I přes nedávné ukončení příjmu žádostí o dotace na pořízení nových technologií se v rámci roku 2016 můžeme těšit na několik zajímavých výzev v této oblasti. Již v květnu tohoto roku by mělo dle předběžných informací dojít k vyhlášení čtvrté výzvy programu Technologie, kde mohou mikropodniky s historií do 3 let získat dotaci ve výši 45 %. V srpnu by měla být vyhlášena výzva z programu Inovace a na přelomu let 2016/2017 je možné očekávat pátou výzvu v rámci programu Technologie, kde mohou žádat o 45% dotaci podniky, které mají uzavřené minimálně dvě po sobě jdoucí účetní období.

Více se dočtete v tomto článku.
V termínu od 2.5. - 15. 5. 2016 je plánováno 2. kolo příjmu žádostí pro zemědělce, potravináře a lesní podniky. V tomto kole bude otevřeno 12 výzev, z nichž do popředí určitě vstupuje výzva na podporu agroturistiky, jenž je jedinou dotační příležitostí v tomto období pro podporu aktivit spojených s cestovním ruchem. Další očekávanou výzvou je Podpora mladých zemědělců do 40 let. Dále je podpora zaměřena na neproduktivní investice v lesích, energie z obnovitelných zdrojů, technické vybavení dřevozpracujících provozoven a mnoho dalších.

Více informací o možnosti získání dotace najdete zde.
Výzva podporuje výrobu a distribuci energie, která pochází z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
Obnovitelné zdroje energie
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren

ŽADATEL: podnikatelský subjekt, malý a střední podnik

VÝŠE PODPORY: 30 – 80 % způsobilých výdajů, dle typu žadatele a opatření

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 4. 5. 2016
 
Dotační Manager
Podpora je určena na vytvoření sběrných míst, která budou sloužit zpracovatelům autovraků k odevzdání komodit vzniklých při zpracování autovraků.
Národní program Životní prostředí – Výzva č. 9/2015
PŘEDMĚT DOTACE: nákup techniky nezbytné pro provoz sběrného místa - např. čelní nakladač, kontejnery, lis apod., instalace pořízené techniky, stavební úpravy pozemku, výstavba skladových prostor – např. sklady se zpevněnou plochou, pevnými opěrnými stěnami a zpevněná manipulační plocha pro sebrané odpady

ŽADATEL: podnikatelské subjekty mající živnostenské oprávnění k nakládání s odpady, spolky sdružující zpracovatele autovraků

VÝŠE PODPORY: maximálně 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 3. 2016

 
Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL.
OP VVV Budování kapacit pro rozvoj škol I.
PŘEDMĚT DOTACE: zvýšení kvality předškolního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, tuzemské a zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky, příprava a ověření metodických materiálů pro předškolní vzdělávání

ŽADATEL: školy a školská zařízení, veřejné a soukromé vysoké školy, příspěvkové organizace vykonávající činnost škol

VÝŠE PODPORY: dle typu žadatele

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 3. 3. 2016

 
Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek.
Podpora obnovy kulturních památek
PŘEDMĚT DOTACE: zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. obnova movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jakou jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou

ŽADATEL: vlastníci kulturních památek

VÝŠE PODPORY: až 90 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 1. kolo do 29. 2. 2016, 2. kolo do 30. 4. 2016

 
Michal Dufek Ke dni 25. 1. 2016 je otevřeno 112 výzev napříč všemi operačními programy (strukturální fondy). V rámci nového programového období bylo prozatím zaregistrováno 11 142 žádostí o podporu v celkové hodnotě 124 mld. Kč. Další dotace jsou poskytovány také z rozpočtu ČR, krajů, obcí a měst nebo nadací.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny