Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

v aktuálním únorovém čísle Dotačních novin vás budeme opět informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Jako vždy nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách.

Na úvod vám přinášíme hned dva zajímavé články. V prvním článku se dozvíte, o kterou oblast z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je v současné době nejmenší zájem a naše zamyšlení proč tomu tak je. Ve druhém článku vás seznámíme s bližšími specifickými podmínkami zemědělských a lesnických dotací v rámci Programu rozvoje venkova, kde příjem žádostí bude probíhat již mezi 3-16. květnem tohoto roku.


Dále Vám představíme 34. výzvu z OPŽP, která podporuje zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Za pozornost určitě stojí i vyhlášená výzva na podporu opatření ke snižování energetické náročnosti bytových domů na území hl. města Prahy.


Inspirativní čtení Vám přeje redakce Dotačních novin.
Od 4. 1. 2016 je v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřen program Obnovitelné zdroje energie, avšak dle našich informací, nebyla k datu 19. 2. 2016 v tomto programu podána jediná žádost o podporu. Celkově je na tuto výzvu vyčleněno 360 mil. Kč a podporu mohou získat malé, střední a velké podniky na výrobu a distribuci energie. Investiční podpora je v tomto programu vysoká, v případě malých vodních elektráren a kombinované výroby elektrické energie a tepla mohou malé podniky získat podporu až 80 %.

Proč nebyla v tomto programu z našeho pohledu podána jediná žádost, se dozvíte v odkazu na tento článek.
V lednových dotačních novinách jsme vás informovali o 2. kole dotačních výzev z Programu rozvoje venkova, které budou vyhlášeny od 3. 5. do 16. 5. 2016. Od poloviny února jsou již známy specifické a hodnotící podmínky. Z balíku 12 výzev vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku a také podpora začínajících zemědělců od 18 let, do 40 let věku včetně.

Více informací se o těchto dvou vyhlášených programech dozvíte v tomto článku.
Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé ČR.
Sanace nestabilních svahů
PŘEDMĚT DOTACE: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků, obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně a stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

ŽADATEL: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající

VÝŠE PODPORY: max. 85 % u všech podporovaných aktivit

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 5. 2016 – 20:00 hod.
Dotační Manager
Dotace je určena na podporu opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů na území hl. města Prahy a lepšímu využití zdrojů energie.
Výzva pro bytové domy
PŘEDMĚT DOTACE: zateplení obálky budovy (výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy), výměna původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva, elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn, instalace solárních termických a fotovoltaických systémů, systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu a na podporu zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

ŽADATEL: vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické, tak i právnické osoby

VÝŠE PODPORY: dle oblastí podpory, maximálně 30 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 15. 3. 2016 do 31. 12. 2021

 
Michal Dufek Dle aktualizovaných pravidel v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla změněna lhůta pro doplnění žádosti o podporu na 10 pracovních dnů od data doručení výzva k doplnění. Lhůtu 10 pracovních dnů pro doplnění lze stanovit pouze 3x.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny