Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
Naši konzultanti
Vážení čtenáři,

jako každý měsíc vám přinášíme aktuální dotační příležitosti pro města a obce. Nejprve Vám představíme výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto výzvy jsou zaměřeny na rozvoj a zlepšování dopravních systémů a dále pak na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Nebudete ochuzeni také o vyhlášené 2 výzvy z operačního programu Životní prostředí, které podporují zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní na území celé ČR.


Poslední zajímavá výzva se týká také životního prostředí a zaměřuje se na zlepšení kvality života a podporu udržitelného rozvoje měst a obcí prostřednictvím snížení negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí.


Inspirativní čtení vám přeje tým dotačních novin.
Výzva je zaměřena na rozvoj a zlepšování dopravních systémů s cílem zkvalitnění služeb veřejné dopravy a dispečinku.
Telematika pro veřejnou dopravu
PŘEDMĚT DOTACE: zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy, informačních systémů, odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech a v dopravních informačních centrech, zavedení jednotné informační služby a jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících

ŽADATEL: kraje, obce a organizace jimi zakládané a zřizované, dobrovolné svazky obcí a jejich organizace, dopravci i ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo veřejné drážní dopravy

VÝŠE PODPORY
: dle typu žadatele, až do výše 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 6. 2016

 
Dotační Manager
Podpora je určena na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.
Muzea
PŘEDMĚT DOTACE: zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizace sbírek jako součást komplexnějších projektů, zabezpečení a osvětlování objektů, rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

ŽADATEL: vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí

VÝŠE PODPORY
: dle typu žadatele, až do výše 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 7. 2016 – 15:00 hod.

 
Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé ČR.
Sanace nestabilních svahů
PŘEDMĚT DOTACE: zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků, obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně a stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

ŽADATEL: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající

VÝŠE PODPORY
: max. 85 % u všech podporovaných aktivit

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 5. 2016 – 20:00 hod.

 
Cílem výzvy je podpora preventivních protipovodňových opatření, jedná se o projekty na celém území celé ČR, zvláště pak v oblastech potenciálně ohrožených povodňovým rizikem a jejich povodí.
Protipovodňová opatření
PŘEDMĚT DOTACE: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražních systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

ŽADATEL: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace

VÝŠE PODPORY
: max. 85 %, pro opatření budování varovných systémů bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 5. 2016 – 20:00 hod.

 
Tato výzva se zaměřuje na životní prostředí ve městech a obcích s cílem zlepšit kvalitu života a podpořit udržitelný rozvoj měst a obcí.
Životní prostředí
PŘEDMĚT DOTACE: zpracování studií proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, sběr dat, zpracování analýz, samotné vypracování studie včetně grafického zpracování, předtisková příprava a zhotovení požadovaného počtu výtisků, hrubá mzda, dohoda o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, autorské honoráře, výdaje na publicitu projektu

ŽADATEL: obce a města, které splňují zákonné podmínky pro zavedení nízkoemisní zóny na svém území

VÝŠE PODPORY
: max. 80 % z celkových způsobilých výdajů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 5. 2. 2016 do 30. 11. 2016 – 14:00 hod.

 
Jakub Heidlberk Nutný krok k finalizaci žádosti o podporu na portálu IS KP14+ je validace IČO, což u příspěvkových organizací může být problém, jelikož nemusejí být registrovány v základních registrech. Z tohoto důvodu bylo v systému zpřístupněno pole „heslo ROS“, které po zadání umožňuje vložit údaje o subjektu ručně.

Jakub Heidlberk, BA (Hons),
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci Vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny