Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin se můžete těšit na další porci informací z oblasti grantů a dotací. Nejprve jsme si pro vás připravili článek o dotačních možnostech pro podnikatele. Můžeme předeslat, že nejbližší období bude v oblasti vyhlášených výzev pro podniky velmi hojné, tedy za předpokladu, že se podaří vyhodnotit projekty podávané do předchozích výzev. Konkrétně se očekává vyhlášení programů např. v oblastech energetických úspor, rekonstrukci zastaralých budov, nákupu strojů, podpory zahraničních výstav či na vzdělávání zaměstnanců. Dále jsme si pro vás připravili několik zajímavých výzev. První z nich je v rámci OP Životní prostředí s cílem zlepšení přirozených funkcí krajiny. V rámci výzvy budou podporovány projekty např. v oblasti rybích přechodů, založení biocenter nebo záměry zabraňující vodní erozi. Žadatelé můžou získat dotaci až do výše 100 % způsobilých výdajů.


Tématem výzvy z OP Zaměstnanost je podpora sociálních inovací v oblastech sociálního začleňování, zaměstnanosti či veřejné správy. Rovněž bychom vás rádi upozornili na výzvu Ministerstva zemědělství, která umožňuje získat dotaci ve výši 20 % na zmírnění škod porostů rostlin a produkci v lesních školkách způsobených suchem v období mezi květnem a říjnem roku 2015. Poslední představená výzva je z OP Zaměstnanost zaměřená na oblast podpory ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně těchto dětí. Dotaci bude možné získat např. na zpracování analýz na podporu procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti či zvyšování kvality služeb pro tuto skupinu.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
V článku se dozvíte o zajímavých dotačních možnostech pro podnikatele v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V květnu by měly být vyhlášeny výzvy na podporu vzdělávání zaměstnanců a účasti na zahraničních veletrzích, konkrétně se jedná o programy Školicí střediska a Marketing. V létě nás poté čeká vyhlášení celé řady výzev např. na rekonstrukci zastaralých objektů či snížení energetické náročnosti provozů a budov. Rovněž bude možné z dotace pořídit nové technologie. Více informací o jednotlivých programech a termínech vyhlášení výzev naleznete v tomto článku.
V rámci výzvy je možné získat dotaci na ekologickou stabilitu či obnovení vodního režimu krajiny. Podpořit je možné výstavbu nových rybích přechodů, založení biocenter nebo opatření zamezující vodní erozi.
Posílit přirozené funkce krajiny
PŘEDMĚT DOTACE: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

ŽADATEL: Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků

VÝŠE PODPORY: max. 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 6. 2016 – 20 hod
Mojilidi
Cílem výzvy je zvýšit kvalitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
OP Zaměstnanost Podpora inovačního prostředí
PŘEDMĚT DOTACE: Vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření sociálních inovací v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy, podpořeny můžou být např. datové a znalostní platformy či akcelerátory/inkubátory

ŽADATEL: Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, školy a vysoké školy, výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, kraje, obce a jimi zřizované organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace, profesní a podnikatelská sdružení

VÝŠE PODPORY: max. 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 27. 12. 2017 – 15 hod
Podpora v rámci programu je určena na zmírnění škod na porostech pěstovaných rostlin a na produkci v lesních školkách, které byly způsobeny suchem v období mezi květnem až říjnem roku 2015.
Dotace na zmírnění škod způsobených suchem
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora je poskytována na zmírnění škod následkem sucha

ŽADATEL: Zemědělští podnikatelé, subjekty zabývající se lesní školkařskou činností

VÝŠE PODPORY: max. 20 % z výše škody

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 28. 6. 2016
Výzva je zaměřena na zvýšení kvality a udržitelnosti sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.
OP Zaměstnanost podpora ohrožených dětí a rodin
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti, zpracování analýz, vyhodnocení stávajících kapacity poskytovatelů služeb sociálně-právní ochrany, zpracování a realizace individuálních vzdělávacích plánů pro zaměstnance zařízení, podpora procesu transformace zařízení, zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti

ŽADATEL: kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, školy a školská zařízení, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 2. 5. 2016 do 29. 7. 2016 - 12 hod
Michal Dufek V nejbližší době by měly být vydávány rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům podávaným do programu (mikro)Technologie. Hodnocení trvalo až 11 měsíců. I přesto musí žadatelé realizovat své projekty nejpozději do 30. 6. 2016. Prodloužení termínu realizace není možné. Logické čekání na schválení projektu tak často ohrožuje úspěšnou realizaci projektu. Poraďte se s námi ohledně další realizace.

Ing. Michal Dufek,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny