Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

v dubnovém čísle Dotačních novin vás budeme opět informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně probíhajících výzvách. Nejprve jsme si pro vás přichystali tři zajímavé články. V prvním z nich se dozvíte o plánových výzvách z OP Životní prostředí v oblasti odpadového hospodářství, které podpoří např. budování nových sběrných dvorů či umožní získat dotaci na svozovou techniku. Druhý článek je následně zaměřen na představení dotačních možností v rámci Národního programu životního prostředí, který je alternativou či v některých oblastech i doplňkem OP Životní prostředí. Program podporuje např. projekty v oblasti snížení znečištění povrchových a podzemních vod nebo rekultivaci černých skládek a starých ekologických zátěží s možností dotace ve výši až 80 %.
 


Poslední z vybraných článků je zaměřen na dotační možnosti v oblasti přeshraniční spolupráce ČR-SR a dozvíte se v něm o zajímavých oblastech podpory v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Dále vám představíme i dvě výzvy. První z nich je výzva Ministerstva zemědělství zaměřená na výstavbu a technické zhodnocení vodovodů a kanalizací s dotací až 70 %. Druhou z nich je 28. výzva programu IROP, která se zaměřuje na oblast specifických informačních a komunikačních systémů a infrastruktury s výší podpory 90 %. Podpořit je tak možné mj. projekty budování regionálních datových center.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
V polovině srpna letošního roku budou vyhlášeny dvě nové výzvy z Operačního programu životní prostředí, které budou zaměřeny na zpracování odpadu. Tématem první z nich je prevence vzniku odpadů s podporou směřující např. na modernizaci technologií předcházejících vzniku komunálního odpadu. Druhá výzva bude zaměřena např. na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Konkrétně bude možné získat dotaci na nákup svozové techniky. O dalších oblastech podpory se dočtete přímo v článku.
Dotace či zvýhodněné úvěry z Národního programu Životního prostředí (NPŽP) tvoří zajímavou alternativu k jiným dotačním titulů, především Operačního programu Životní prostředí či programu Nová zelená úsporám. V rámci NPŽP je možné získat v některých oblastech dotaci až ve výši 80 % z celkových způsobilých výdajů. V současné chvíli je vyhlášeno v rámci NPŽP několik zajímavých výzev. Jedná se například o výzvu Chytré hospodaření s vodou, v rámci které je možné podpořit projekty týkající se snížení vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod. Během letošního května je očekáváno zveřejnění výzvy na odstranění a rekultivaci nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží. Více informací o NPŽP Vám poskytne tento článek.
Dotační Manager
V oblasti přeshraniční spolupráce došlo v minulých dnech k vyhlášení čtyř výzev v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Výzvy jsou zaměřeny na oblast zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce či na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví regionů v příhraničí. Mezi další podporované aktivity patří i ochrana biodiverzity přeshraničního území či zvýšení úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Vyhlášené výzvy nabízející zajímavou výši dotace, která dosahuje až 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Detailnější přehled informací získáte v tomto článku.
V rámci výzvy je možné podpořit výstavbu vodovodů a souvisejících vodárenských objektů, nebo výstavbu či rekonstrukci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací
PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu, výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod, výstavba hlavních kanalizačních sběračů a kanalizační sítě, dostavba kanalizačních systémů

ŽADATEL: Obce, svazky obcí

VÝŠE PODPORY: dle oblasti podpory, maximálně 70 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 16. 9. 2016 – 14:00
Cílem výzvy je finanční podpora projektů, které se zaměřují na budování, rozvoj a modernizaci regionálních datových center.
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II
PŘEDMĚT DOTACE: Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury nebo regionálních datových center, vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb, vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

ŽADATEL: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejich částí)

VÝŠE PODPORY: max. 90 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 4. 5. 2016 do 27. 12. 2017 – 15 hod
Radek Novák Dle statistiky Ministerstva pro místní rozvoj bylo ke konci března 2016 v rámci Integrovaného regionálního operačním programu (IROP) předloženo již 366 žádostí s finančním objemem téměř 9 miliard korun. Dále je v systému skoro 4 000 rozpracovaných žádostí. Pro maximalizaci šance na získání dotace tedy začněte s přípravou projektu co nejdříve.

Radek Novák,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny