Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

v aktuálním čísle Dotačních novin se můžete těšit na další porci informací z oblasti grantů a dotací.

Prvně představíme aktuální možnosti dotací z programů přeshraniční spolupráce. Zde určitě doporučujeme kliknout na odkaz a prohlédnout si přímo článek, jelikož dotačních možností je pro příhraniční regiony opravdu hodně. Následně se podíváme na zajímavou dotaci na budování, či úpravu cyklostezek s dotací 85 %. Rovněž se dozvíte více informací o výzvách podporující rozvoj sociálních služeb a zvýšení kvality návazné péče s podporou do výše až 100 %.


V další části Dotačních novin se detailněji zaměříme na novou výzvu v rámci Fondu mikroprojektů Beskydy, výzvou na podporu realizace projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS) a také na dotace na výstavbu a modernizaci infrastruktury středních a vyšších odborných škol s dotací až 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zde pozor – pro území sociálně vyloučených lokalit je určena také mimořádná výzva IROP č. 33.


Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Odpovědi na otázky pro mnoho starostů, jak vylepšit dostupnost a atraktivitu své obce, lze najít v Programech evropské územní spolupráce. Vozidla záchranných a bezpečnostních složek, rekonstrukce kulturních a přírodních památek nebo třeba cyklostezky. Na uvedené i mnohé další aktivity mohou obce a města čerpat peníze z Programů evropské územní spolupráce 2014  2020. Podívejte se na všechny možnosti.
Vítkovice IT Solutions
Žádáte o dotace z IROP, výzev 26 a 28 zaměřených na eGovernment a informační a komunikační systémy? Budeme rádi, pokud nás oslovíte ve výběrovém řízení. OP VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. navrhuje a dodává komplexní řešení, která zvýší efektivitu procesů a komunikace. Maximálně se orientujeme na potřeby zákazníka. Garantujeme vám stálou kvalitu poskytovaných služeb. Více o našich službách.
V rámci výzvy je možné získat až 85% dotaci na výstavbu či údržbu cyklistických stezek.
IROP Výzva č. 29 Rozvoj sociálních služeb
PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba cyklistických stezek, údržba cyklistických stezek.

ŽADATEL: Vlastníci cyklistické stezky – obce, organizační složky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcemi, svazky obcí.

VÝŠE PODPORY: max. 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 29. 7. 2016
Podpora je zaměřena na vybudování zázemí pro zlepšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb. Jedná se konkrétně o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů. Cílem je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.
IROP Výzva č. 29 Rozvoj sociálních služeb
PŘEDMĚT DOTACE: Vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra. Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, kontaktní centra, terénní programy apod.

ŽADATEL: Kraje, obce, organizace zakládané nebo zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované nebo zakládané, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 27. 10. 2016 – 16 hod
Dotace je určena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče. Jedná se o projekty na celém území České republiky mimo hl. m. Prahy.
IROP Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče
PŘEDMĚT DOTACE: Zvýšení kvality návazné péče pořízením potřebného vybavení v oborech gynekologie, porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství.

ŽADATEL: Příspěvkové organizace organizačních složek státu (OSS), organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče dle platných zákonů.

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 6. 2017 – 14 hod
Dotace na podporu malých projektů s lokálním významem typu „lidé lidem“ či „drobné investice“ se silným přeshraničním dopadem pro česko-polské příhraničí.
INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva v rámci Fondu mikroprojektů Beskydy
PŘEDMĚT DOTACE: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, spolupráce institucí a komunit.

ŽADATEL: Veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v působnosti Správce Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy: Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady; Sdružení měst a obcí Region Slezská brána; Zájmové sdružení Frýdlantsko–Beskydy; Dobrovolný svazek obcí Olešná; Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice; Sdružení povodí Morávky; Mikroregion sdružení obcí povodí Stonávky.

VÝŠE PODPORY: až 85 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 15. 7. 2016
Podpora realizace projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. MAS podají strategie Komunitně vedeného místního rozvoje, na jejichž základě bude možné čerpat podporu pro realizaci projektů v rámci programů IROP, OPŽP, OPZ, PRV.
MMR Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2
PŘEDMĚT DOTACE: Realizace integrovaných projektů v rámci jednotlivých operačních programů: (IROP) – posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu; (OP Z) – zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech; (OP ŽP) – posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny; (PRV) – podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

ŽADATEL: Místní akční skupiny, jimž bylo vydáno Osvědčení o standardizaci MAS ze strany Ministerstva zemědělství.

VÝŠE PODPORY: Není pro tuto výzvu relevantní. Projekty jsou následně podávány v IROP, OPŽP, OPZ, PRV.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 29. 7. 2016 – 12 hod
Finanční podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci infrastruktury středních a vyšších odborných škol, ale také na nákup potřebného vybavení za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Na podporu území sociálně vyloučených lokalit je určena výzva č. 33.
IROP Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
PŘEDMĚT DOTACE: Stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

ŽADATEL: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

VÝŠE PODPORY: až 100 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 18. 11. 2016 – 14 hod
Radek Novák Podle harmonogramu IROP bude v červnu vyhlášena výzva č. 44 zaměřená na výstavbu či rekonstrukci a vybavení hasičských zbrojnic. I když je uzavření výzvy plánováno až na prosinec roku 2017, tak vzhledem ke zkušenostem z jiných výzev programu, kdy byl příjem žádostí ukončen předčasně po několika měsících, tak doporučujeme začít s přípravou projektu již nyní. Pro nezávaznou konzultaci možností nás neváhejte kontaktovat.

Radek Novák,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny