Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

v červencovém čísle Dotačních novin vás seznámíme s dalšími novinkami ze světa grantů a dotací. Jako vždy pro vás máme připraveno několik výzev.

První výzva z operačního programu Životní prostředí je zaměřena na snížení energetické náročnosti budov veřejného sektoru. V rámci této výzvy je možné podpořit např. zateplení budov, instalaci obnovitelných zdrojů či výměnu oken nebo vytápění. Snížení energetické náročnosti podporuje i další představovaná výzva, v rámci níž je možné získat z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci až 100 % na realizaci energetických úspor v bytových domech.


V pořadí třetí výzva našich Dotačních novin vám přinese více informací o dotačních možnostech z národního programu Životní prostředí. Konkrétně je možné získat dotaci až 80 % na průzkum či realizaci nových vrtů pitné vody a dalších opatření vedoucích k zajištění dostatečného množství i jakosti. Dotační noviny uzavíráme neméně zajímavou výzvou z Integrovaného regionálního operačního programu, která umožní získat podporu až 95 % na výstavbu nových komunitních center. Cílem těchto center je umožnění setkání či vzdělávání členů znevýhodněných komunit.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Cílem výzvy je snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách. Podporováno je rovněž využití lokálních obnovitelných zdrojů, které sníží spotřebu neobnovitelné primární energie.
Snížení energetické náročnosti veřejných budov
PŘEDMĚT DOTACE: zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo, výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinnější zdroje

ŽADATEL: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

VÝŠE PODPORY: až 45 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 20. 12. 2016 – 20 hod
Dotační Manager
Podpořeny budou aktivity, které povedou k energetickým úsporám v bytových domech. Cílem výzvy je kombinací různých úsporných opatření docílit co nejvyšší úspory energie a snížení CO2.
Energetické úspory v bytových domech
PŘEDMĚT DOTACE: zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměna zdroje tepla pro vytápění, výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody, instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů, instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

ŽADATEL: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících

VÝŠE PODPORY: 30-100 %, procento podpory se odvíjí od žadatele, míry úspory a vybrané aktivity

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 11. 2017
Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizací prací technického charakteru (např. vrtů), které rozšíří možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Cílem je zajištění dodávky kvalitní vody především v lokalitách s jejím nedostatek či sníženou jakostí.
MŽP národní program životního prostředí
PŘEDMĚT DOTACE: regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody, vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů), vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován

ŽADATEL: obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty (provozovatelé vodovodů a kanalizací)

VÝŠE PODPORY: až 80 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 6. 2017
Dotace je určena na vznik nových komunitních center v rámci sociálně vyloučených lokalit. Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, v rámci kterých se uskutečňuje vzdělávání či setkávání členů znevýhodněných komunit s ostatními občany obce. Cílem je zlepšení sociální situace jednotlivců a komunity jako celku. V případě, že místo realizace nespadá do sociálně vyloučené lokality, tak je možné žádat o dotaci v rámci výzvy č. 38.
Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL
PŘEDMĚT DOTACE: výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, nákup budov, vybavení pro zajištění provozu zařízení

ŽADATEL: kraje, organizace zřizované a zakládané kraji, obce, organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

VÝŠE PODPORY: až 95 %

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 31. 10. 2016 – 16 hod
Radek Novák V rámci výzvy č. 37 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na energetické úspory v bytových domech došlo k nárůstu výše dotace pro společenství vlastníků jednotek. Nově činí maximální výše podpory pro tyto subjekty až 40 % z celkových způsobilých výdajů. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit a využijte možnosti získání vyšší dotace již nyní.

Radek Novák,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny