Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

prázdniny jsou u konce a Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje nové dotační výzvy na vybavení, rekonstrukci či výstavbu nových učeben ZŠ. Školy mohou využít také nových výzev v oblasti zateplení veřejných budov nebo na rekonstrukci parků či zahrad. Dotační noviny se již tradičně zaměří i na další výzvy z oblasti životního prostředí, určitě doporučujeme přečíst článek kolegyně Valové, Podzim ve znamení OPŽP. Zajímavou novinkou pro obce je možnost dotace na zřízení místní prodejny, pojízdné prodejny nebo třeba místního tržiště. Obce a města mohou nově získat dotaci také na zajištění dodávek biomasy pro vlastní zdroje energie/bioplynové stanice.

Příjemné čtení a návrat z dovolených přeje redakce Dotačních novin.
Nové dotace pro základní školy

Před několika dny došlo k vyhlášení dvou výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci kterých je možné získat dotace ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů na rekonstrukci a vybavení odborných učeben. Podívejte se na kompletní informace.

Dotační Manager
Podzim ve znamení OPŽP

Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo celkem 5 zajímavých dotačních titulů.  Peníze z prostředků Evropské unie jsou určeny projektům v oblasti nakládání s odpady, veřejné zeleně, krajinných úprav a energetických úspor na veřejných budovách. Informace ve zkratce naleznete níže, detailnější potom v našem článku.

Podpora výsadby veřejné zeleně
OP Životní prostředí podpoří projekty výsadby či obnovy ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů). V rámci projektu lze rovněž založit doprovodné vodní prvky - mokřadní biotopy, jezírka, tůně, drobné retenční nádrže. Výše dotace 60 %. Žádosti je možno podávat do 17. 10. 2016.
Úspory energetické náročnosti veřejných budov
Zateplení budov
Dotace na snížení energetické náročnosti budov. Podporováno je zateplení obvodového pláště, výměna či repase otvorových výplní, instalace fotovoltaiky, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, systémy využívající odpadní teplo, výměna zdroje na fosilní paliva do 5MW za technologie využívající biomasu, tepelná čerpadla, zemní plyn či kogeneraci. Dále je možno instalovat solárně termické panely k ohřevu teplé vody. Maximální výše dotace je 40 %. K dofinancování projektu je možno využít zvýhodněného úvěru Státního fondu životního prostředí, s úrokem max. 1 %, splatností 10 let a až 12 měsíčním odkladem splátek. Žádosti je možno podávat do 20. 12. 2016.
Podpora projektů úpravy krajiny
Ministerstvo životního prostředí podpoří prostřednictvím OPŽP krajinářské projekty jako například výsadba stromořadí, remízů, obnova krajinných prvků, tůní, mokřadů, malých vodních nádrží či obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou. Výše dotace se liší dle záměru, od 50 % na vybudování vodních nádrží, 75 % dotace na zprůchodnění biokoridorů, až k 80 % dotace pro projekty ekostabilizační - zejména na vodu vázané ekosystémy a krajinné prvky. Žádosti je možno podávat do 17. 10. 2016.
Dotace na odpadové hospodářství
Dotace na odpadové hospodářství
V rámci aktuálně otevřených výzev 40. a 41. OP ŽP můžete žádat o financování projektů řešících nakládání s odpady či předcházení jejich vzniku. Výše dotace může dosahovat až 85 % způsobilých nákladů projektu. Výzvy jsou určeny jak pro veřejný, tak soukromý sektor. Žádosti je možno podávat do 30. 11. 2016.
Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Obec má možnost s dotační podporou zřídit místní prodejnu, nebo dobrovolný svazek obcí pojízdnou prodejnu, ve spolupráci s lokálním zemědělcem nebo potravinářem. Je poskytována dotace až 50 % z celkových nákladů 50 tis. – 6 mil. Kč, např. na novou výstavbu, modernizaci a rekonstrukci společně využívaných staveb, na společné pořízení strojů, technologií, zařízení a vybavení související s projektem (prodejna, stánek, tržiště, pojízdná prodejna, chladicí a mrazící auta, úprava produktů k prodeji, apod.), na pořízení e-shopu v souvislosti s projektem (pořízení počítačového hardware a software), na vypracování podnikatelského plánu spolupráce a v souvislosti s projektem na náklady spojené s propagací v médiích, s tiskem letáků a plakátů, s reklamními tabulemi.

Žádat o dotaci mohou minimálně dva subjekty, které se sdruží do uskupení. Jedná se o zemědělského podnikatele, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, obec nebo dobrovolný svazek obcí, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin. Velikost podniku musí být do 250 zaměstnanců.

Dotační dotazník - prověříme vaše šance na dotaci
Zaujala vás některá výzva? Vyplňte zdarma krátký dotační dotazník a my prověříme vaše šance na dotaci.
 
Spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech
Biomasa

Obec, nebo dobrovolný svazek obcí, má možnost s dotační podporou vyhledat zdroj biomasy pro svoji spotřebu a ve spolupráci se zemědělcem pokrýt náklady na splnění legislativních povinností a na přípravné práce vytvoření systému pravidelných dodávek biomasy pro svoji spotřebu.  Je poskytována dotace až 50 % z celkových nákladů 50 tis. – 4 mil. Kč, např. na vypracování podnikatelského plánu spolupráce, studie týkající se dotyčné oblasti, studie proveditelnosti a na osobní výdaje koordinátora projektu. Tedy výdaje pro zajištění místního zdroje dodávek biomasy k výrobě energie, potřebné pro chod podniku, či obce. Zjednodušeně, bude vyhledán zemědělec se zdrojem vsázky do bioplynové stanice, který se spojí s potenciálním odběratelem. Dohromady získají dotaci na přípravu podnikatelského záměru, mzdu organizačního pracovníka, a také potřebné studie týkající se životního prostředí.

Žádat o dotaci mohou minimálně dva subjekty, které se sdruží do uskupení. Jedná se o zemědělského podnikatele, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, obec nebo dobrovolný svazek obcí a ostatní podnikatelský subjekt.

Jana Valová Často slýcháme nářky na sníženou míru podpory u projektů na zateplení veřejných budov. I v aktuálním období se však můžete dostat na podobnou výši dotace.

Dříve se z 90 % dotace odečítaly úspory energie vygenerované provozem projektu, do kalkulace je taky potřeba připočíst úsporu na úrocích bance prostřednictvím zvýhodněného úvěru.


Mgr. Jana Valová,
Garant sekce OPŽP
+420 734 622 343
jana.valova@cyrrusadvisory.cz
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny