Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI
Vážení čtenáři,

se schvalováním rozpočtů na rok 2017 se pojí také rozhodnutí o investičních projektech, které plánujete realizovat. Proto vás i v aktuálním čísle Dotačních novin seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací využitelných pro obce a města.

V prvním článku se můžete podívat na dotační možnosti využitelné pro mateřské, základní a střední školy v roce 2017. Aktuální výzva z programu IROP zase podporuje budování odborných učeben. Následují dotace na zlepšení stavu životního prostředí a ochranu před povodněmi.
 


Druhá část Dotačních novin se tematicky zaměřuje na rozvoj a obnovu obcí a měst. Získat dotaci lze na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách, rozvoj malých obcí, regeneraci sídlišť nebo budování sportovních zařízení.Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Pro ty, kdo nestíhají termíny aktuálních dotačních možností v této oblasti, zde máme nové informace ohledně plánovaných výzev v oblasti školství pro rok 2017. Znovu bude možné podpořit z dotací jak rekonstrukci či přístavbu objektu nebo vybavení učeben pro mateřské, základní či střední školy. Termíny výzev a další potřebné náležitosti zjistíte v samotném článku.
Integrovaný regionální operační program vyhlásil dvě nové výzvy na podporu škol, středisek volného času, domů dětí a mládeže a dalších vzdělávacích a volnočasových organizací. Výzva č. 57 je určena pro žadatele z oblastí, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, výzva č. 56 pro zbytek ČR, vyjma hlavního města Prahy.
IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
PŘEDMĚT DOTACE: Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucího uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

ŽADATEL: Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a VOŠ, další subjekty podílející se na vzdělávacích aktivitách, kraje a jejich organizace, obce a jejich organizace, NNO, církve a jejich organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

VÝŠE PODPORY: až 95 %, dle typu žadatele.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 14. 4. 2017.
Podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě.
Národní program Životní prostředí
PŘEDMĚT DOTACE: Zakládání alejí, parků, odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.

ŽADATEL: Všechny fyzické a právnické osoby, které splní předepsané podmínky Programu a Výzvy, včetně organizačních složek státu.

VÝŠE PODPORY: až 80 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 28. 2. 2017.
Dotace na výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.
MZe - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu. Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

ŽADATEL: Státní podniky Povodí a Lesy České republiky, obce, svazky obcí.

VÝŠE PODPORY: až 80 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 11. 2016.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poskytování dotací obcím v roce 2016, který je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova.
Podpora obnovy a rozvoje venkova
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. Podpora obnovy místních komunikací.

ŽADATEL: Obce do 3000 obyvatel, svazky obcí.

VÝŠE PODPORY: až 80 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 12. 2016.
Dotace na demolici budov v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.
MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
PŘEDMĚT DOTACE: Demolice objektů pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).

ŽADATEL: Obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu.

VÝŠE PODPORY: až 80 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 12. 2016.
Výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.
MŠMT - Státní podpora sportu
PŘEDMĚT DOTACE: Podpora materiálně technické základny sportovních organizací. Rekonstrukce, modernizace staveb a výstavba nových budov.

ŽADATEL: Spolky, národní sportovní svazy, resortní sportovní centra, města a obce (a jimi zřízené příspěvkové a rozpočtové organizace), Resortní sportovní centrum MŠMT, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.

VÝŠE PODPORY: až 20 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 11. 2016.
Dotace na regeneraci prostranství panelových sídlišť. Cílem podpory je přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.
MMR ČR - Regenerace sídlišť
PŘEDMĚT DOTACE: Výstavba a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury včetně sanace či vybudování místních komunikací a cyklistických stezek, včetně řešení bezpečnosti. Úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť a odpočinkových ploch s příslušným mobiliářem, kontejnerová stání včetně podzemních, úpravy a budování veřejných sportovních a rekreačních ploch, a s tím související projektové práce.

ŽADATEL: Obce.

VÝŠE PODPORY: až 70 %.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: do 30. 12. 2016.
Radomír Věntus Vánoce roku 2016 nemusí být pro ty, kteří mají zájem o dotace, pouze svátky klidu a míru. Vánoční atmosféru můžou pokazit termíny uzavření některých výzev, které jsou plánovány na poslední prosincové dny letošního roku, případně na první dny roku následujícího. Namátkou se jedná o žádosti na nové místní komunikace, chodníky či cyklostezky, nebo komunitní domy seniorů či sociální bydlení. Rádi Vám s projekty pomůžeme, tak aby byly podány v co nejkratším termínu.

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Šumperku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2016 Cyrrus Advisory, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny