Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro soukromý sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O společnosti

Vážení čtenáři,

aktuální Dotační noviny se tradičně věnují jednak největšímu programu na podporu českých podnikatelů, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, druhým stěžejním tématem DN jsou nové zemědělské a rybářské dotace.

Sedmileté programové období se v roce 2017 nachází ve své polovině - tedy, alespoň, co se týče plánovaného harmonogramu. Reálné čerpání prostředků se prakticky teprve rozjíždí. O tom, jak si doposud vedl třetí největší operační program programového období 2014 – 2020, jaká úskalí čekají na představitele Řídícího orgánu tohoto operačního programu a co to v konečném důsledku znamená pro žadatele, se dočtete v článku „OP PIK před poločasem“.

V termínu od 4. 4. – 24. 4. 2017 mohou předkládat žádosti o dotace rybáři a rybářské podniky, o dva dny dříve začíná příjem žádostí v Programu rozvoje venkova. Zemědělci, zpracovatelé i podnikatelé v lesnictví mohou z PRV získat dotaci až 100 mil Kč. Na závěr se podíváme na zajímavou dotaci podporující inovativní a demonstrační projekty zaměřené na životní prostředí. Veškeré aktuálně otevřené výzvy jsou přehledně k dispozici v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
OP PIK před poločasem

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost si na začátku své existence definoval 4 priority, které bude podporovat: rozvoj výzkumu a vývoje, podpora malých a středních podniků, efektivní nakládání s energií a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, přičemž každá priorita má přidělené množství prostředků a podle toho si také může každá priorita dovolit být jinak štědrá. V řeči absolutních čísel je nejbohatší oblastí rozvoj výzkumu a vývoje, který následuje priorita zaměřená na energetické úspory. S větším odstupem je priorita zaměřená na malé a střední podniky a priorita podporující rozvoj vysokorychlostních sítí. Ovšem toto pořadí absolutních čísel nám nic neřekne, pokud se na ně nepodíváme v souvislosti s absorpční kapacitou jednotlivých priorit, tedy schopností podniků v rámci daných programů podpory peníze úspěšně a smysluplně vyčerpat.

Více se dočtete v článku.

Čtvrté kolo Programu rozvoje venkova přináší 13 nových výzev pro zemědělce, zpracovatele, obchodní a lesní podnikatele, s příjmem žádostí v termínu 2. 4. – 24. 4. 2017. Z balíku 13 výzev, vystupuje do popředí především výzva na agroturistiku, jenž je jedinou dotační příležitostí programového období 2014 – 2020, podporující investice do ubytování a pohostinství. Žadatel musí mít na svém celkovém obratu min. 30% podíl tržeb ze zemědělské prvovýroby, anebo hospodařit v lese o výměře min. 10ha. Oproti loňskému kolu je nově stanovena povinnost žadatele být registrován min. 2 roky v evidenci zemědělského podnikatele.

Více se dočtete v článku.

Moji lidi

Deváté kolo OP Rybářství umožňuje získat dotaci začínajícím podnikatelům v akvakultuře, zavedeným společnostem, vzdělávacím subjektům, školním podnikům, výzkumným ústavům, i rybářským spolkům a svazům.

Podporovány jsou například stavební a technologické náklady, investice do rybníků, pořízení zařízení, vybavení, strojů a nákladních dopravních prostředků.

Více se dočtete v článku.

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím realizace inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.
Národní program Životní prostředí – Inovativní a demonstrační projekty
PŘEDMĚT DOTACE: Demonstrační a inovativní projekty v oblasti vody, kvality ovzduší, odpadů, energetických úspor a chytrých řešení v energetice.

ŽADATEL: Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti založené městem nebo krajem, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem, společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

VÝŠE PODPORY: Až 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30. 6. 2017.
Lucie Tomčíková V polovině programového období může dojít k realokaci finančních prostředků v rámci jednotlivých priorit programu OP PIK. Ministerstvo průmyslu a obchodu čeká složitý úkol, jak efektivně prostředky využít a přitom nevytvořit distorze v české ekonomice.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.

Nepřeji si dostávat Dotační noviny