Dotační noviny CYRRUS ADVISORY jsou prvním elektronickým měsíčníkem v České republice, který se komplexně zaměřuje na problematiku dotací.

Pro správné zobrazení povolte obrázky Nebo si přečtěte noviny zde
Dotační Noviny pro veřejný sektor
Dotační služby
Monitoring dotací
O SPOLEČNOSTI

Vážení čtenáři,

únorové Dotační noviny pro obce a města blíže představí aktuální výzvy z Národního programu životní prostředí, který podporuje projekty přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. Nejdříve se podíváme na Výzvu č. 2/2017, poskytující dotaci na inovativní a demonstrační projekty, dále na výzvu podporující udržitelné užívání venkovské krajiny, péči o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Zajímavou dotaci na zpřístupnění expozic a výstav představuje dotační program Ministerstva kultury „Podpora expozičních a výstavních projektů“. Na závěr se podíváme na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Veškeré aktuálně otevřené výzvy jsou přehledně k dispozici v naší aplikaci Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.
Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.
Národní program Životní prostředí – Inovativní a demonstrační projekty
PŘEDMĚT DOTACE: Demonstrační a inovativní projekty v oblasti vody, kvality ovzduší, odpadů, energetických úspor a chytrých řešení v energetice.

ŽADATEL: Územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, obecně prospěšné společnosti založené městem nebo krajem, spolky a pobočné spolky založené obcí či krajem, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, akciové společnosti vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem, společnosti s ručením omezeným vlastněné z více než 50 procenty obcí či krajem.

VÝŠE PODPORY: Až 75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 30. 6. 2017.
Moji lidi
Předmětem dotace je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.
Národní program Životní prostředí – Výzva č. 1/2017
PŘEDMĚT DOTACE: Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně, revitalizace vodních toků a vodních ploch, demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím, realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

ŽADATEL: Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku), obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (výherci celostátního kola soutěže).

VÝŠE PODPORY: Až 100 % z celkových uznatelných výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 12. 2017.
Příspěvky na neinvestiční výdaje projektů zaměřených na instalaci expozic a výstav a jejich fyzické dostupnosti.
MK ČR – Podporu expozičních a výstavních projektů
PŘEDMĚT DOTACE: Instalace expozic nebo výstav, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

ŽADATEL: Vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury, mimo příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury.

VÝŠE PODPORY: Až 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 31. 8. 2017.
Nástroj k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.
MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
PŘEDMĚT DOTACE: Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře, varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, která stojí na území MPR a MPZ).

ŽADATEL: Obce a města. Finanční prostředky lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob, příp. krajů.

VÝŠE PODPORY: Až 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: Do 4. 4. 2017.
Lucie Tomčíková 14. února 2017 došlo k uzavření výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podporující výstavbu a rekonstrukci odborných učeben. Pokud jste nestihli žádost podat a nacházíte se v blízkosti některého z větších měst v ČR (např. Brno, Ostrava, Hradec Králové, Olomouc), tak nemusíte „věšet hlavu“. Pro Vás jsou totiž určeny výzvy podporující rekonstrukce či vybavení učeben z tzv. ITI regionů. Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme s nastavením projektu.

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.
Facebook
Twitter
G+
Web
Email
CYRRUS Advisory, a.s.

Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze, Písku, Vyškově nebo v kontaktních kancelářích v Ostravě a ve Zlíně.
Copyright © 2017 CYRRUS ADVISORY, a.s., Všechna práva vyhrazena.
 
Nepřeji si dostávat Dotační noviny