Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Výdaje do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci před podání Žádosti o dotaci nevykonávala déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o dotaci.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Dotace činí 45 tis. EUR ve třech splátkách.
 • Výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení třetí splátky je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Nejsou definovány.

Specifika a omezení:

 • Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku.
 • Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu na 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Žadatel splní definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 k přímým platbám do 18 měsíců od zahájení činnosti poprvé, tj. od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci, případně má možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
 • Minimální a maximální velikost podniku, ve kterém mladý zemědělec začíná působit jako vedoucí podniku, pro vstup do opatření je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce.
 • Žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu) nebyl příjemcem dotace z opatření I. 3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013.
 • Podmínkou je, že v době podání žádosti, mladý zemědělec již dosahuje tržeb ze zemědělské prvovýroby, generující pro něj osobní příjem ve výši min. 9.200,- Kč/měsíc a stanovená max. výše zemědělské produkce je 125.000,- €/rok.

Jak postupovat pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...