Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 40 % způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a to:
  • výstavba a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch),
  • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů),
  • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování,
  • investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
  • investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu),
  • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Specifika a omezení:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
 • Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova.
 • Pokud půjde o projekt založený na spolupráci ve výzkumu a vývoji, je podpora podmíněna prokázáním využití těchto výsledků spolupráce.
 • Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, žadatel předloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
 • Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se pak musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU, a rovněž výstupní produkt musí být v této příloze uveden; v případě výroby krmiv je výstupní produkt omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata.
 • Zpracování a uvádění na trh se nesmí týkat produktů rybolovu a medu; v případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány technologie, které obsahují:
  • o dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
  • speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín,
  • cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
 • Hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby energie.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...