Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. Pro dosažení cíle je nutné podpořit stavby, stavební úpravy a vybavení zařízení pro vzdělávání a dalších subjektů podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit pro výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, pro odborné vzdělávání, vuzžitelné i pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce. Celková alokace činí 473 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Zařízení péče o děti do 3 let.
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve; církevní organizace.
 • Organizační složky státu.
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

Výčet a obsah je demonstrativní:

1) Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol

 • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

2) Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce

 • Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
 • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

3) Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
 • Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
 • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

4) Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:

 • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
 • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
 • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

5) Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
  • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
  • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

6) Doplňkové aktivity

 • Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Územní zaměření podpory:

 • Území všech krajů ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Ing. Josef Tuček
  Josef se zabývá dopravními projekty a také Integrovaným regionálním operačním programem. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se však zabývá projekty z kompletního dotačního spektra. Vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, fakultu výrobně ekonomickou a má na starosti také koordinaci ekonomických analýz a finančních plánů u investičních projektů. Jeho referenčním projektem je Město Příbram, kterému pomohl získat dotaci na rekonstrukci komunikací ve výši 13 mil. Kč.

Loading...
Loading...