Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. Jako každý měsíc Vám přinášíme elektronickou verzi našich Dotačních novin, ve kterých se opět můžete těšit na nejaktuálnější informace o dotacích. V listopadovém čísle se mimo jiné dočtete o operačním programu Praha – pól růstu ČR a Zaměstnanost 2014 - 2020. Dále Vám samozřejmě přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. V rámci norských fondů mohou získat právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby dotaci na realizaci nejrůznějších kulturních projektů. Kromě této výzvy je možné získat dotaci na projekty zaměřené na problematiku rovných příležitostí a prevence domácího násilí. Provozovatelé knihoven mohou získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci knihoven. Program „Bezpečnostní dobrovolník“ nabízí obcím až 100% dotaci na zajišťování bezpečnosti silničního provozu, pochůzky v zahrádkářských koloniích a chatových oblastech. V neposlední řadě zde naleznete informace o naší nejnovější aplikaci Dotační Manager, díky které už Vám žádná dotace zaručeně neuteče.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Kateřina Čočková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Kateřina Čočková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Operační program Praha – pól růstu ČR a Zaměstnanost 2014 – 2020
Operačního program Praha - pól růstu ČR se řídí odlišnými pravidly pro čerpání dotací v porovnání se zbytkem České republiky. Přesto je však v jeho rámci možné podpořit rozvoj lidských zdrojů a investiční akce. Oproti tomu operační program Zaměstnanost 2014 - 2020 je zaměřen na podporu investic nehmotného charakteru. V jednotlivých článcích se dočtete, na co budou zaměřeny prioritní osy a jaké aktivity z nich budete moci realizovat.

Dotační Manager

Podpora současného umění
V rámci norských fondů je možné získat dotaci na realizaci nejrůznějších kulturních projektů. Mezi podporované aktivity patří koncertní akce, hudební festivaly, výstavní projekty, festivaly a přehlídky nadregionálního, celostátního a mezinárodního významu. Žádosti je možné předkládat do 9. 1. 2015. Podrobnější informace o této výzvě naleznete zde.

Dejme (že)nám šanci rovnými příležitostmi a prevencí domácího násilí
Dotace na vzdělávání žen, marketingové kampaně, publikace podporující rovnost mužů a žen a na řadu dalších aktivit mohou získat subjekty veřejného sektoru ve dvou oblastech. Jedná se oblast rovných příležitostí a prevenci domácího násilí. V rámci rovných příležitostí spadá mezi podporované projekty zvyšování veřejného povědomí o této problematice, vznik služeb péče o děti předškolního věku a zavedení flexibilních pracovních režimů. Podrobnější informace o specifikách výzvy se dočtete zde. V oblasti prevence násilí spadají mezi podporované projekty služby pro osoby ohrožené a postižené osoby domácím násilím, zvyšování povědomí a prevence o domácím násilí. Více informací se dozvíte zde.

Informační centra veřejných knihoven
Provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení mohou do 10. 12. 2014 předkládat projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru. Mezi podporované aktivity patří projekty, které přispějí k zpřístupnění on-line katalogu knihovny, zahájení výpůjček e - knih v českém jazyce a technologickému vybavení knihoven. Podrobnější informace o této výzvě naleznete zde.


Výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“
V neposlední řadě mohou obce do 30. 1. 2015 získat až 100 % dotaci z programu „Bezpečnostní dobrovolník“. Program je možné využít na dobrovolnické aktivity, které povedou k zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku, např. zajišťování bezpečnosti silničního provozu, pochůzky v zahrádkářských koloniích a chatových oblastech, oznamování černých skládek apod. Více informací o této výzvě najdete zde.