Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v roce 2015 budeme pokračovat v tradičním měsíčním zasílání čtenářsky oblíbených Dotačních novin, ve kterých Vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací. V tomto čísle navážeme na loňské představování jednotlivých operačních programů a dále Vám samozřejmě přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. Na konci loňského roku byl vyhlášen předběžný harmonogram jednotlivých operačních programů pro období 2014 - 2020 a máme se rozhodně na co těšit. Nejvýznamnější událostí měsíce ledna je vyhlášení výzev z operačního programu Životní prostředí. V novém roce byly vyhlášeny programy EUREKA a KONTAKT II, které podporují mezinárodní spolupráci ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Až do 26. 3. 2015 potrvá výzva z programu Kreativní Evropa 2014 - 2020 s názvem MEDIA, která podporuje rozvoj publika jako prostředku k podněcování zájmu, zlepšování přístupu a evropských audiovizuálních děl. Česko-německý fond budoucnosti bude až do konce roku 2015 podporovat projekty zaměřené na budování užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí. Zajímavá výzva byla také vyhlášena z Ministerstva pro místní rozvoj a to na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení, tj. pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku speciálních potřeb. Žádosti je možné předkládat do 13. 3. 2015.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Stanislava Hrabcová
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Vyhlášení výzev z operačního programu Životní prostředí
Dne 30. 1. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí poslední výzvy z operačního programu životní prostředí 2007-2013. Žádosti je možné podávat od 2. 2. 2015 do 19. 3. 2015. V oblasti Zkvalitnění nakládání s odpady na nákup technologií na separaci a zpracování komunálního odpadu, zařízení na překládání směsného KO, nákup zařízení na dotřídění komunálního odpadu, nákup svozového vozidla ke sběru separovaného komunálního odpadu, pořízení vybavení sběrných dvorů, pořízení vybavení kompostáren vč. překladačů a systémy nádob pro sběr separovaného komunálního odpadu včetně bio odpadu. Kromě toho mohou subjekty soukromého sektoru využít oblast zaměřenou na Zlepšování stavu přírody a krajiny.

Harmonogram výzev pro rok 2015
Přestože operační programy pro programové období 2014 - 2020 nebyly doposud schváleny Evropskou komisí, byly řídícími orgány zveřejněny zjednodušené harmonogramy výzev pro rok 2015. Harmonogramy přináší základní informace o tom, jaké aktivity budou podporovány, kdy bude výzva vyhlášena a kdo je příjemce podpory. Rámcový harmonogram základních programů naleznete zde.

V rámci pravidelného představování operačních programů nového programového období 2014 - 2020, Vás v tomto čísle blíže seznámíme se 2 programy = Praha - pól růstu a Zaměstnanost 2014 - 2020.

Dotační Manager

Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost vymezuje čtyři základní prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, sociálního začleňování a boje s chudobou, dalšího vzdělávání, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

V září 2015 bude otevřen pro podnikatelské subjekty zajímavý a užitečný program, který podpoří další profesní vzdělávání zaměstnanců, zaměřené na odborné i klíčové kompetence (např. IT, jazyky, soft skills, odborné vzdělávání apod.)

Více informací o tomto programu se dozvíte v tomto souhrnném článku.


Operační program Praha - pól růstu
Program je orientovaný na podporu vědy a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkového hospodářství, podporu zaměstnanosti a vzdělávání. V říjnu bude otevřen program na Posílení infrastruktury pro sociální podnikání a Rozvinuté sociální podnikání místních komunit. Tyto programy podporují:

  • Vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen).
  • Provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně projektů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných aktivit bude podporovat výše zmiňovaný program.
Více informací o tomto programu se dozvíte v tomto souhrnném článku.

MEDIA Podpora práce s publikem
Prostřednictvím programu Kreativní Evropa 2014 - 2020 byla vyhlášena výzva, která podporuje rozvoj publika jako prostředku k podněcování zájmu zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů. Maximální výše dotace je 60 % z celkových uznatelných nákladů a příjem žádostí potrvá do 26. 3. 2015. Přečtěte si více informací o této výzvě zde.

Výzkumné programy EUREKA CZ a KONTAKT II
Malé podniky zabývající se výzkumem a výzkumné organizace mohou až do 10. 3. 2015 využít program EUREKA.CZ, který podporuje mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, růst konkurenceschopnosti českých firem a vytváření nových inovovaných produktů a služeb. Výše podpory se odvíjí od typu projektu a žadatele. Podrobnější informace se dočtete zde. Do 13. 3. 2015 potrvá program KONTAKT, který taktéž podporuje mezinárodní spolupráci institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného výzkumu s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy EU. Příjemci mohou být výzkumné organizace nebo malý a střední podnik zabývající se výzkumem. Výše podpory se bude pohybovat od 25 % až do 100 % uznatelných nákladů. Více informací o této výzvě naleznete v tomto odkazu.

Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti bude až do konce roku 2015 podporovat aktivity, které prohloubí vazby mezi Čechy a Němci v pohraničí. Projekty se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od kultury a vědy přes vzdělávací programy, mládežnické akce až po ekologii. Fond nepodporuje projekty s komerčním zaměřením a nefinancuje provozní náklady institucí. Veškerá další specifika výzvy naleznete zde.

Podpora výstavby podporovaných bytů z Ministerstva pro místní rozvoj
Zajímavá výzva, která podporuje výstavbu podporovaných bytů je otevřena do 13. 3. 2015. Způsobilí žadatelé mohou získat dotaci na pečovatelský byt, vstupní byt anebo komunitní dům seniorů. Podpora je poskytována ve formě investiční dotace a její výše závisí na účelu budovy a počtu bytových jednotek. Dopředu je však potřeba říci, že dotace s sebou nese závazek udržitelnosti projektu po dobu 20ti let a také nezbytnost držení nižšího regulovaného nájemného. Podrobnější informace o této výzvě se dozvíte v následujícím článku.