Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v roce 2015 budeme pokračovat v tradičním měsíčním zasílání čtenáři oblíbených Dotačních novin, ve kterých Vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. V tomto čísle navážeme na loňské představování jednotlivých operačních programů a dále Vám samozřejmě přineseme informace o zajímavých, aktuálně otevřených výzvách. Na konci loňského roku byl vyhlášen předběžný harmonogram jednotlivých operačních programů pro období 2014 - 2020 a máme se rozhodně na co těšit. Nejvýznamnější událostí měsíce ledna je vyhlášení výzev z operačního programu Životní prostředí. Jelikož jsme Vám představili všechny operační programy tak Vám v tomto čísle představíme nejzajímavější dotace v jednotlivých krajích. V rámci Integrovaného operačního programu byla vyhlášena výzva na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení. Dále Vám představíme program Ministerstva kultury zaměřený na podporu projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví spolu s vyhlášenými grantovými řízeními Nadace ČEZ. Následně Vás seznámíme s podprogramem na výstavbu podporovaných bytů, jenž je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Program Zeleň do měst a jejích okolí nabízí obcím jedinečnou příležitost k zakládání a obnově zeleně.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Petra Králíčková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Vyhlášení výzev z operačního programu Životní prostředí
Dne 30. 1. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí poslední výzvy z operačního programu životní prostředí 2007-2013. Žádosti je možné podávat od 2. 2. 2015 do 19. 3. 2015. Výzva v oblasti Udržitelného využívání zdrojů energie bude podporovat výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla a zateplení obvodových plášťů. Obce mohou dále využít oblast Zkvalitnění nakládání s odpady na nákup technologií na separaci a zpracování komunálního odpadu, zařízení na překládání směsného KO, nákup zařízení na dotřídění komunálního odpadu, nákup svozového vozidla ke sběru separovaného komunálního odpadu, pořízení vybavení sběrných dvorů, pořízení vybavení kompostáren vč. překladačů a systémy nádob pro sběr separovaného komunálního odpadu včetně bio odpadu. Dále je možné realizovat projekty zaměření na Zlepšování stavu přírody a krajiny.

Harmonogram výzev pro rok 2015
Přestože operační programy pro programové období 2014 - 2020 nebyly doposud schváleny Evropskou komisí, byly řídícími orgány zveřejněny zjednodušené harmonogramy výzev pro rok 2015. Harmonogramy přináší základní informace o tom, jaké aktivity budou podporovány, kdy bude výzva vyhlášena a kdo je příjemce podpory. Rámcový harmonogram základních programů naleznete zde.

Nejzajímavější krajské dotace
Na začátku ledna byly skoro ve všech krajích vyhlášeny nové výzvy pro rok 2015. Nejčastěji se jedná o dotace na podporu rozvoje venkova, jež jsou určeny k údržbě venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dále se jedná o dotace na prevenci kriminality, podporu činnosti turistických center, výstavbu cyklostezek nebo na zpracování územních plánů. Detailnější informace o výzvách v jednotlivých krajích naleznete zde.


Obnova přístrojového vybavení pro zdravotnická zařízení
Až 130 mil. Kč na jeden projekt je možné získat na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků a na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči. Dotace je určena pro organizace zřizované kraji či obcemi, příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví a právnickým osobám poskytujícím služby v oblasti zdravotní péče. Podrobnější informace naleznete zde.

Grantová řízení Nadace ČEZ
Jako každý rok i letos Nadace ČEZ vyhlásila řadu grantových řízení, prostřednictvím kterých je možné získat finance na realizaci Vašich záměrů v obci. Až 200 000 Kč můžete získat na osvětlení dosud neosvětlených přechodů z programu Oranžové přechody. Žádosti je možné předkládat až do 6. března. Na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách je určen program Oranžové schody s příjmem žádostí do 13. 2. 2015. Naopak kontinuální sběr žádostí je možný v programu Oranžová hřiště a Podpora regionů. Podpora regionů je zaměřena na veřejně prospěšné projekty z oblasti sociální péče, zdravotnictví, vzdělávání a kultury. Oranžová hřiště mohou obce využít na výstavbu a obnovu dětských a sportovních hřišť.

Podpora výstavby podporovaných bytů z Ministerstva pro místní rozvoj
Zajímavá výzva, která podporuje výstavbu podporovaných bytů je otevřena do 13. 3. 2015. Způsobilí žadatelé mohou získat dotaci na pečovatelský byt, vstupní byt anebo komunitní dům seniorů. Podpora je poskytována ve formě investiční dotace a její výše závisí na účelu budovy a počtu bytových jednotek. Dopředu je však potřeba říci, že dotace s sebou nese závazek udržitelnosti projektu po dobu 20ti let a také nezbytnost držení nižšího regulovaného nájemného. Podrobnější informace o této výzvě se dozvíte v následujícím článku.

Zeleň do měst
Obce a města mohou až do 31. 3. 2015 využít až 80% dotaci na zakládání a obnovu ploch zeleně, výsadbu původních dřevin a trávníků či na revitalizaci drobných vodních či mokřadních ploch. Minimální limit pro požadovanou dotaci je stanoven na 200 000 Kč. Podrobnější informace naleznete zde.