Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v únorovém čísle Vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět aktuálně otevřené výzvy a dále Vás seznámíme s připravovanými výzvami, které by měly být dle předběžného harmonogramu vyhlášeny v nejbližších měsících. Operační program životní (OPŽP) prostředí přijímá v současné době žádosti o podporu v rámci prioritních os 3, 4 a 6 (o podporovaných aktivitách v této výzvě jsme Vás informovali v lednových dotačních novinách). Nově je otevřena výzva z OPŽP, která podporuje projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, ale podporována je také úprava dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Příjem žádostí je do 23. 3. 2015 a lze získat až 90% dotaci. Dotace na prevence před povodněmi vyhlásilo Ministerstvo zemědělství, příjem žádostí je do 31. 3. 2015 a 31. 10. 2015. Obcím se v tomto programu poskytuje podpora maximálně do výše 90 % celkových nákladů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podporu nákupu učebních pomůcek pro žáky se zdravotním postižením. Příjem žádostí potrvá do 5. 3. 2015. Dále je v tomto programu otevřena až do 3. 4. 2015 výzva na podporu zabezpečení škol a školských zařízení.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Mgr. Jana Valová
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Mgr. Jana Valová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Přestože operační programy pro programové období 2014-2020 nebyly doposud schváleny Evropskou komisí, byly řídícími orgány zveřejněny zjednodušené harmonogramy výzev pro rok 2015. V Integrovaném regionálním operačním programu můžeme očekávat vyhlášení výzev nejdříve v červnu 2015.

Červen 2015

Specifický cíl spadající pod prioritní osu 3 – 3.2. Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT se bude soustředit na dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

V červnu, červenci a srpnu 2015 bude ze specifického cíle 3.3 podpořeno pořizování územních plánů, územních studií a regulačních plánů.

Srpen 2015

Specifický cíl spadající pod prioritní osu 3 – 3.2. Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT se bude soustředit na rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend.

Září 2015

V rámci specifického cíle 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi budou podpořeny investice do deinstitucionalizované péče a humanizace pobytových zařízení.

Specifický cíl 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání bude podporovat sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita.

V rámci Operačního programu životní prostředí lze získat 90% dotaci na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách nebo na vytvoření a rozvoj zázemí lesních mateřských školek. Dále je podporována rekonstrukce, dostavba a přístavba stávajících objektů center a poraden spolu s jejich technickým vybavením. Příjem žádostí v rámci této výzvy potrvá do 23. 3. 2015. Více informací o aktuálně otevřené výzvě se dozvíte zde.

Dotační Manager

V rámci vyhlášeného opatření mohou obce získat dotaci na zřizování nových retenčních prostor, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem a další aktivity. Výše dotace je maximálně do výše 90 % celkových nákladů. Datum příjmu žádostí se liší dle zahájení financování. Více informací o výzvě se dozvíte zde.

Program by měl pomoci k dostatečnému zabezpečení škol a školských zařízení prostřednictvím nákupu bezpečnostních prvků (kamery, oplocení, osvětlení). Dále jsou možné montážní práce a drobné stavební a terénní úpravy – vždy ke vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům. Žádosti musí být podány nejpozději do 3. 4. 2015 a výše dotaci může být až do výše 100 % celkových nákladů projektu. Další informace naleznete zde.


Cílem tohoto programu je poskytnout dotaci na nákup učebních pomůcek kompenzačního (výukové programy, hardware, software) a rehabilitačního (polohovací nábytek, optoelektronické pomůcky apod.) charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání. Nejvyšší pořizovací cena u hmotného majetku nepřekročí 40 000 Kč a u nehmotného majetku pak 60 000 Kč. V tomto odkazu se dočtete další informace o výzvě.