Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v dubnovém čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíme s novinkami v operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Z aktuálně otevřených výzev mohou obce získat dotace na odstranění černých skládek a řešení starých ekologických zátěží. Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklostezek a na zvyšování bezpečnosti dopravy vyhlásil Státní fond dopravní infrastruktury. Žádosti je možné předkládat do června 2015. Obce ležící v regionech národních parků mohou realizovat projekty v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nebo také v oblasti rozvoje infrastruktury a zpracovávání plánů a studií. Mezi další aktuálně vyhlášené výzvy patří podpora na digitalizaci kin nebo realizace jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky či jazykové kurzy pro učitele v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V neposlední řadě je možné využít dotaci na tvorbu kulturních a uměleckých děl nebo na pořádání kulturních a uměleckých akcí. Na jeden projekt je možné získat částku max. 100 tis. USD.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Alžběta Klimešová
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Alžběta Klimešová

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Dne 24. 4. 2015 Ministerstvo Životního prostředí spolu se SFŽP zveřejnilo potřebné dokumenty pro zahájení příprav projektů. Souběžně s tím byl aktualizovaný i harmonogram výzev pro rok 2015. Příjem prvních žádostí by měl být spuštěn 14. 8. 2015. Na výzvy bude vyčleněna částka 8 mld. Kč a podpora se bude týkat budování čistíren a kanalizací, odpadového hospodářství, protipovodňových opatření a ochrany ovzduší. Aktualizovaný harmonogram spolu s příkladem podporovaných aktivit naleznete pod tímto odkazem.

JTS CZ

Státní fond životního prostředí vyhlašuje výzvu na odstranění a rekultivaci nepovolených černých skládek a řešení starých ekologických zátěží. Obce s rozšířenou působností a města tak mohou získat až 80% dotaci na akutní sanační zásahy, které minimalizují rozsah nebo odvrátí aktuálně hrozící riziko vzniku ekologické havárie. Žádosti je možné podávat do 14. 5. 2015 do 12 hod. Podrobnější informace o dané výzvě naleznete zde.

Dotační Manager

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil 2. kolo pro předkládání žádostí na výstavbu a údržbu cyklostezek pro rok 2015/2016 a pro zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. V obou dotačních titulech mohou o příspěvek ve výši 85 % žádat obce. Uzávěrka přihlášek pro výstavbu cyklostezek je 1. 6. 2015 a pro zvyšování bezpečnosti dopravy se jedná o termín 19. 6. 2015.

V regionech národních parků mohou obce, svazky obcí a příspěvkové organizace realizovat projekty na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty či na podporu zpracování rozvojových plánů a studií. Státní fond životního prostředí přijímá žádosti až do 30. 9. 2015 do 14 hod. Detailnější přehled podporovaných aktivit naleznete zde.


Fyzické či právnické osoby provozující kino mohou získat finanční příspěvek na digitalizaci kin. V rámci této výzvy budou upřednostňována kina s diverzifikovaným programem po stránce dramaturgické, žánrové a druhové aj. či s vyšším počtem filmových projekcí. Uzávěrka příjmu žádostí je 8. 5. 2015. Více se o této výzvě dočtete zde.

Obce jako zřizovatelé základních škol mohou využít dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci této výzvy je možné realizovat jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky, čtenářské dílny či zahraniční jazykový kurz pro učitele. Dotace bude poskytována ve výši 100 % a maximálně lze na 1 projekt získat částku 1 mil. Kč. Podrobnější informace o výzvě a délce trvání projektů se dočtete zde.

Až 100 tis. USD na produkci a tvorbu kulturních a uměleckých děl, pořádání kulturních a uměleckých akcí v národním a mezinárodním měřítku, které přispívají k vytváření kultury a rozvojových strategií a programů mohou získat veřejnoprávní subjekty zodpovědné za podporu kultury a umělecké tvorby. Informace o specifikách výzvy si přečtěte zde.