Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v květnovém čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací i grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíme s aktualitami OP PIK a se zveřejněnými avízy výzev z operačního programu Životní prostředí. V první vlně sběru žádostí tak budou moci fyzické osoby podnikající či obchodní společnosti získat dotaci na sanaci kontaminovaných míst, rekonstrukci stacionárních zdrojů nebo na pořízení dodatečných technologií vedoucí ke snižování emisí. Dále vám přinášíme informace ohledně budování a výstavby firemních školek, jenž bude podporována z OP Zaměstnanost. Mezi další aktuálně otevřené výzvy patří program na budování komunitních domů pro seniory, v rámci kterého mohou žádat jak právnické, tak i fyzické osoby podnikající. V neposlední řadě vám přinášíme informace o dotačních titulech, které můžete využít na výzkum a vývoj.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Michal Dufek
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Michal Dufek

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Zveřejnění podmínek pro čerpání v OP PIK
Během několika následujících dní by měly být zveřejněny detailnější podmínky pro čerpání dotací z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně u programu Úspory energií, Nemovitosti, Technologie, Inovace, Potenciál, Aplikace, Školicí střediska, ICT a sdílené služby, Partnerství, Marketing a Spolupráce. Žadatelé by tak již měli mít k dispozici informace o závazných termínech pro podání předběžné a plné žádosti, parametrech bodového hodnocení apod.

Avíza výzev z OP Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo avíza výzev pro podávání žádostí o dotaci. V rámci prvních výzev bude mezi žadatele rozdělena částka ve výši necelých 8 mld. Kč. Subjekty soukromého sektoru budou moci podávat až do 14. 10. 2015 žádosti na Posílení přirození funkce krajiny a na Zlepšování kvality prostředí v sídlech. Až do 13. 11. 2015 bude otevřena výzva z prioritní osy Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, kterou mohou fyzické osoby podnikající, podnikatelské subjekty či obchodní společnosti využít na sanaci vážně kontaminovaných lokalit, realizaci průzkumných prací nebo analýz rizik. Na náhradu a rekonstrukci spalovacích či ostatních stacionárních zdrojů, pořízení dodatečných technologií či změnu technologických postupů vedoucích ke snížení emisí bude určena výzva z prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Podpora z OP životní prostředí bude poskytována až do výše 85 %. Podrobnější informace o podporovaných aktivitách naleznete vždy pod příslušným odkazem.

Operační program Zaměstnanost bude v letech 2014-2020 podporovat budování a provoz firemních školek a zařízení pro péči o děti předškolního věku. Výzva by měla být dle předběžných informací vyhlášena v říjnu a mezi uznatelné náklady by měly spadat stavební úpravy, vybavení prostor, mzdy zaměstnanců a další náklady spjaté s provozem. Firmy by mohly získat podporu až ve výši 95 %. Podrobnější informace naleznete v tomto článku.

Dotační Manager

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na výstavbu komunitních domů pro seniory. Výzva je určena právnickým ale i fyzickým osobám podnikajícím a je otevřena do 30. 6. 2015. Podmínkou je vybudování minimálně 10 a maximálně 25 bytů. Maximální výše podpory na jeden byt je 650 000 Kč. Detailnější informace o dané výzvě naleznete pod tímto odkazem.

Program OMEGA podporuje výzkum a vývoj produktů, které budou moci být v budoucnu uvedeny na trh. Způsobilými žadateli mohou být podniky řešící projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky. Žádosti je možné předkládat do 30. 6. 2015. Právnické a fyzické mohou dále využít program ministerstva zdravotnictví na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2016-2019.