Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP ŽP Výzva č. 33 – Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

shutterstock_155961095.jpg
Share Button

Jedná se o dotační program, jehož cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Realizace projektu je na území celé České republiky mimo hl. m. Prahy. Celková alokace činí 345,5 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 8. 2016 do 17. 10. 2016 do 20:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotace je určena pro orgány veřejné správy, vlastníky a správce pozemků.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně:
  • Zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků;
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby;
  • obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 345,5 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je 250 000 Kč.
 • Maximální výše podpory tvoří 60 % způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Revitalizované plochy musí být v zastavěném území obce nad 500 obyvatel, vymezené jako zeleň ve veřejném prostranství nebo jako plochy zeleně. Další možností je vymezení v rámci systému sídelní zeleně či jako plochy, jejichž podmínky zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>