Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22–027 Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

Dotace na vytváření a realizaci nových efektivních řešení a programů při poskytování služeb sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 10. 2022, 12:00 do 6. 1. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Městské části hl. m. Prahy, Příspěvkové organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy, Příspěvkové organizace zřizované hlavním městem Prahou, Dobrovolné svazky obcí, Obce, Příspěvkové organizace zřízené kraji nebo obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Vytvoření a aplikace nového řešení (postupu/programu), které bude reagovat na potřeby samotné služby a také na potřeby jejích uživatelů, které jsou doposud řešeny nedostatečným a/nebo nevyhovujícím způsobem;
 • b) Přenos nového řešení (např. přenos dobré praxe od jiných poskytovatelů služeb, a to tuzemských i zahraničních, kde je metoda již ověřena a běžně používána, do služby; přenos know-how od jeho nositele k dalším spolupracujícím subjektům) formou exkurzí, spoluprací s organizací a jejími odbornými pracovníky, atd. a následná implementace nových řešení/know-how při podpoře/péči o klienta služby do běžného chodu služby, (např. expertní podpora, konzultace, vytváření nových metodik práce s klientem, implementace do dalších vnitřních postupů služby, supervize/metodické vedení, atd.) včetně jejich pilotního ověření v praxi;
 • c) Edukace prostřednictvím osob s vlastní zkušeností: např. formou zapojení klienta (osoba s vlastní zkušeností) do edukace pracovníků v přímé práci s klientem, případně ve vztahu k odborné veřejnosti či jinému poskytovateli služby, a to včetně podpory této osoby s vlastní zkušeností ve smyslu zlepšení jejích schopností a dovedností pro výkon takovéto vzdělávací či osvětové činnosti (měkké dovednosti, psychologická podpora, posílení sebevědomí atd.);
 • d) Podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou;
 • e) Nastavení systému hodnocení efektivity zavaděných nových modelových postupů v systému služeb zhodnocení efektivity zaváděných postupů v systému / síti určitého druhu služeb);
 • f) Podpora mezioborové a meziresortní spolupráce zaměřená na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí k pokrytí veškerých potřeb klienta (diskuzní setkávání odborníků různých odvětví, multidisciplinární týmy, kulaté stoly atd.) a na to navazující podpora transdisciplinarity (rozvíjení znalostí nad rámec vlastní odbornosti) členů mezioborového týmu;
 • g) Podpora síťování služeb a ostatních aktérů, vytváření platforem, vytváření regionálních sítí, organizace diskusních setkání, konferencí ke sdílení zkušeností a dobré praxe a další.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • 1) Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.
  • 2) Pro obce a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv. a pro dobrovolné svazky obcí do 3 000 obyvatel : EU 76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %.
  • 3) Pro obce a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv. a pro dobrovolné svazky obcí nad 3 000 obyvatel : EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %.
  • 4) Pro organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %.
  • 5) Pro městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované organizace, organizace zřizované hl. městem Prahou: EU 76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.

Specifika a omezení:

 • Oprávněnými žadateli nemohou být právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru