Přeskočit na obsah

34. výzva OPŽP — vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů

Dotace na podporu zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Cílem výzvy je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu na území celé České republiky.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2016 do 20.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby — podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů — realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách; zvýšení kapacity koryta, úpravy nevhodného opevnění; zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch.
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků — plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení; podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty; vsakovací šachty; podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně — výstavba suchých nádrží; vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost  obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 1,3 mld. Kč.
 • Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 200 000 Kč.
 • Maximálně výše dotace u všech podporovaných aktivit je 85 %.

Specifika a omezení:

 • Žádost je možné podat v elektronické podobě.
 • Pro to, aby byla žádost ohodnocena jako přijatelná ke schválení, musí získat minimálně 20 bodů ve věcném hodnocení dle technicko – ekologických kritérií.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

2 komentáře na “34. výzva OPŽP — vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů”

 1. Ivan Jansa

  Dobrý den,
  prosím o informace ohledně žádosti o tuto dotaci.
  Před několika lety jsem si spolu s přítelkyní zakoupil
  pozemek vhodný pro stavbu rybníka a požádal OŽP
  v Pelhřimově o vyjádření k možnosti stavby v této
  lokalitě a zároveň o podmínky pro projekční kancelář,a to
  takové, abych mohl žádat o dotaci ŽP. S projektem, který
  splňoval veškeré náležitosti OŽP v Pelhřimově jsem
  následně zažádal prostřednictvím firmy, která se nabídla
  jako zhotovitel, agenturu ŽP v H. Brodu o dotaci. Má
  ždost byla zamítnuta, hlavní důvody byly následující:

  Mohutnost hrázového tělesa
  Zmeandrovat přítok nad rybníkem

  Ve zprávě nebyla ani zmínka o tom, že podklady OŽP
  v Pelhřimově, podle kterých byl projekt zhotoven, byly
  vlastně špatné, nepoužitelné. Rybník byl naprojektován na
  cca 1,2ha vodní plochy,zmeandrováním přítoku by došlo
  dle projektanta ke zmenšení asi o polovinu. Navíc projekt
  by se musel vypracovat celý znovu, což představovalo
  náklady 80 000Kč, proto jsem od záměru upustil.

  Nyní se nabízí tato nová možnost získání dotace,po
  zkušenostech, které v této olasti bohužel mám váhám,zda
  o ni žádat. Navíc nesplňuji podmínku PODNIKAJÍCÍ OSOBA,
  jako řemeslník sice mám ŽL,tento je však ze zdravotních
  důvodů již několik let pozastavený. 

  Prosím proto o jakékoliv informace, které se k možnosti
  získání této dotace vážou. Za Vaše info předem děkuji.

  Ivan Jansa, Žirovnice

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   daná výzva je určena na budování protipovodňových opatření, kam výstavba rybníku nespadá, zde jen suché poldry, apod. Podpora budování rybníků, jako malých vodních nádrží je podporována v OPŽP prioritní ose 4. Výše podpory je zde max. 50 % celkových způsobilých výdajů. Také zde ale žadatel může být v soukromém sektoru jen fyzická osoba podnikající, není zde žádná výjimka.
   Rybník musí mít přírodní charakter, podporovat biodiverzitu a mít další ekologicko-stabilizační funkce. Projekt je vždy nutné konzultovat také s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která Vám řekne, zda může takový záměr projít či ne. Výzva se očekává v březnu.

   S pozdravem, LT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru