Přeskočit na obsah

4. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – OPZ – Programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. 2019, 4:00 hodin do 31. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách.
 • Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi.
 • Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty.
 • Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení.
 • Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče.
 • Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability.
 • Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení.
 • Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů.
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací.
 • Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru