Přeskočit na obsah

AOPK OPŽP — 3. výzva SC 1.3— ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

Dotace na podporu přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Obce s rozšířenou působností.
 • Městské části hl. města Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.
 • Téma: Klima — příroda.
 • V rámci specifického cíle bude možno podporovat: Opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability).
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014–2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
  • Aktivita 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů.
  • Podaktivita 1.3.2.1.1.095_06 Zpracování studie systémů sídelní zeleně, ZMV 06 Studie a plány.
  • Podaktivita 1.3.2.1.2.095_06 Zpracování územní studie krajiny, ZMV 06 Studie a plány.

Forma a výše podpory:

 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 50 mil. Kč.
 • Maximálně 95 % celkových způsobilých výdajů dle podaktivity. Výše podpory i míra spolufinancování pro jednotlivé podaktivity je uvedena v Příručce AOPK ČR.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.
 • Cílová území: Území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru