Přeskočit na obsah

Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu biologické ochrany jako náhrady chemické ochrany rostlin za účelem zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 30. 9. 2016.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelé podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin.

Typy podporovaných projektů:

  • Podporu na biologickou ochranu lze poskytovat na tyto druhy polních plodin — řepku olejku, kukuřici, slunečnici a na tyto druhy zeleniny pěstované ve skleníku — rajčata, papriky a okurky.
  • Na ostatní druhy plodin nebude podpora poskytována s výjimkou okrasných rostlin, u kterých bude podpora poskytována formou de minimis, tj. podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.

Forma a výše podpory:

  • Podpora má formu dotace k výsledku hospodaření do dané výše z prokázaných nákladů na pořízení bioagens a biopreparátů.
  • Výše dotace do 70 % u zeleninových druhů okurka, rajče a paprika pěstovaných ve skleníku, maximálně však u druhu okurka 185 148 Kč/ha, rajče 107 832 Kč/ha a paprika 73 850 Kč/ha.
  • Výše dotace do 25 % u polních druhů plodin řepka olejka, kukuřice a slunečnice, maximálně však u druhu řepka olejka 349 Kč/ha, kukuřice 473 Kč/ha a slunečnice 145 Kč/ha.
  • Výše dotace do 40 % u okrasných rostlin, maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR, a to tak, aby byly dodrženy podmínky nařízení (EU) č. 1408/2013 (pro přepočet výše dotace se použije měnový kurz Evropské centrální banky platný pro den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Specifika a omezení:

  • Žadatel se musí u vyjmenovaných druhů plodin na pevně stanovenou dobu 5 po sobě jdoucích let jednorázově zavázat, že v případech, kdy bude nutné zasáhnout proti škodlivým organismům, na jejichž regulaci existuje a je povolen prostředek biologické ochrany rostlin, při vhodných podmínkách přednostně využije biologickou ochranu rostlin. Tento závazek není třeba během pětiletého období opakovat (obnovovat).
  • Pokud žadatel v některém roce z tohoto pětiletého závazku nepoužije biologickou ochranu rostlin jako náhradu chemické ochrany, musí písemně prohlásit, že k tomu došlo ze závažných důvodů včetně uvedení těchto důvodů. Za závažné důvody lze pokládat např. neexistenci jedné z vyjmenovaných plodin v osevu příslušného roku, slabý výskyt škodlivých organismů, na jejichž regulaci je povolen některý z prostředků biologické ochrany rostlin atd.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru