Přeskočit na obsah

ČRA — „Klimatická adaptace — farmařením ke klimatické odolnosti“

Dotace na rozvíjení kapacit místních aktérů aktivních v rámci rozvoje lokálního zemědělství a přispět k zajištění klimatické odolnosti komunit ohrožených nedostatkem potravin a environmentální migrací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 04. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby  a fyzické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, územně samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem dotační výzvy je rozvíjet kapacity místních aktérů aktivních v rámci rozvoje lokálního zemědělství a přispět k zajištění klimatické odolnosti komunit ohrožených nedostatkem potravin a environmentální migrací.
 • Primárním cílem dotační výzvy je podpořit širší využívání landscape management praktik a opatření přispívajících k odolnosti vůči změnám klimatu. Projekt by měl snížit zranitelnost cílových komunit vůči změnám klimatu a zmírnit dopady zhoršujících se klimatických podmínek ohrožujících schopnost komunit zajistit si obživu. Projekt by měl také zajistit zvýšení povědomí úřadů o udržitelném managementu krajiny.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 20 300 000,- Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2023: 2 300 000 Kč.
  • 2024: 7 000 000 Kč.
  • 2025: 11 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli do 31. 1. 2024 písemné vyúčtování přidělené dotace za rok 2023 případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v předepsaných termínech a formě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru