Přeskočit na obsah

ČRA — „Pokračující neinvestiční dotace na podporu víceletých projektů“

Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2023, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2022 v rámci následujícího výčtu původních bilaterálních a trilaterálních dotačních výzev.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 2. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Okruh oprávněných žadatelů je omezen na realizátory projektů, jimž byla dotace na daný projekt již poskytnuta ze strany poskytovatele dotace v minulých letech v souladu s čl. I. PŘEDMĚT UZAVŘENÉ DOTAČNÍ VÝZVY.
 • Oprávněnými žadateli jsou rovněž subjekty, jejichž projekty měly původně skončit v předchozím kalendářním roce, avšak ze závažných důvodů bylo příjemci dotace poskytovatelem dotace doporučeno jejich prodloužení na základě písemné žádosti podané před uplynutím lhůty, v níž mělo být stanoveného účelu dotace dosaženo, tj. do 31. 12. 2022.
 • Poskytovatel poskytuje dotace NNO a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pokračující dotace v rámci bilaterálního programu:
 • Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko, Kambodža, Zambie.
 • Pokračující dotace v rámci trilaterálního programu:
  • Výzva „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2022.
  • Výzva „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2021.
  • Výzva „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2020.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná výše pokračující dotace na rok 2023 nesmí přesáhnout podíl dotace na celkových nákladech projektu oproti původní schválené projektové dokumentaci nebo hranici maximální výše dotace stanovené v původní dotační výzvě, na základě, které byl projekt podpořen.
 • Původní výše dotace v původní schválené projektové dokumentaci na rok 2023 může být změněna pouze na základě řádně odůvodněné potřeby navýšení rozpočtu projektu v žádosti o pokračující dotaci. Poskytovatel dotace není povinen ani se nezavazuje žádosti o poskytnutí pokračující dotace, která zdůvodňuje potřebu prodloužení realizace nebo navýšení rozpočtu na další období implementace projektu, vyhovět.
 • Rozhodnutím o poskytnutí pokračující dotace budou přiděleny prostředky pro rok 2023.
 • V případě, že výše dotace na daný rok nepřekročí 5 mil., bude vyplacena jednorázově formou ex-ante do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet příjemce dotace. V případě, že výše dotace na daný rok bude vyšší než 5 mil. Kč bude vyplacena ve dvou splátkách. První platba formou ex-ante bude příjemci poskytnuta do 15 dnů od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemci dotace na účet příjemce dotace a druhá platba do 15 dnů od schválení průběžné zprávy předkládané do 31. 7. 2023 ze strany poskytovatele dotace na účet příjemce dotace.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům. Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, za účelem, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci nelze používat k financování podnikatelských aktivit. Do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. Příjemce dotace je zodpovědný poskytovateli dotace za přípravu, řízení a realizaci projektu a musí se aktivně podílet na implementaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru