Přeskočit na obsah

Dejme (že)nám šanci — Domácí násilí a násilí založené na pohlaví

Dotace na prevenci domácího násilí, služby pro osoby ohrožené a postižené domácím násilím, zvyšování povědomí o domácím násilí, analýzy a výzkumy a spolupráci s norskými organizacemi mohou získat obce, kraje, firmy, akademický sektor či nevládní i jiné organizace. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy činí přes 32 mil. Kč. 

Příjem žádostí:

 • Do 30. září 2014 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, svazky obcí, kraje a příspěvkové organizace krajů.
 • Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Spolky, ústavy a sociální družstva (nestátní neziskové organizace), obecně prospěšné společnosti (NNO) a zájmová sdružení právnických osob (NNO).
 • Církve, náboženské společnosti a organizace (NNO), nadace a nadační fondy (NNO).
 • Obchodní společnosti, družstva (výrobní, bytová, spotřební) a společenství vlastníků jednotek.
 • Sociální partner (odbory, zaměstnanecké svazy) a mezivládní organizace s působností na území ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Vznik nových míst pomoci či zavedení nových služeb na ochranu osob ohrožených a postižených násilím (zřízení telefonních linek, intervenčních, krizových a poradenských center).
 • Rozšiřování, zkvalitňování a zefektivňování existujících služeb na ochranu osob postižených násilím.
 • Rozšiřování kapacit stávajících subjektů, které poskytují služby na ochranu osob postižených násilím či se zabývají prevencí a potlačováním násilí (např. školení, nábor nového zaměstnance).
 • Programy zaměřené na prevenci domácího násilí a násilí na ženách a mužích.
 • Programy podporující spolupráci samosprávy a NNO v programové oblasti.
 • Zpracování příkladů dobré praxe v tématu a jejich zpřístupnění dalším profesním skupinám.
 • Rozvoj mezioborové spolupráce.
 • Spolupráce subjektů, které se zabývají prevencí a potlačováním násilí.
 • Mezioborová spolupráce při přípravě národních strategií.
 • Mezioborová spolupráce při analýze strategických dokumentů v oblasti násilí.
 • Rozšíření spolupráce a sdílení zkušeností mezi organizacemi, které realizují pro romské ženy programy k tématu násilí.
 • Výzkumy, sběr dat a jejich analýza, studie na téma domácí násilí a násilí na ženách a mužích.
 • Sběr dat a analýza potřeb v oblasti násilí v jednotlivých regionech.
 • Osvěta formou informačních kampaní, včetně důrazu na zapojení mužů do preventivních aktivit.
 • Budování lepšího povědomí o tématu, jeho destruktivních dopadech a možnostech prevence;
 • Příprava vzdělávacích modulů na téma násilí pro děti MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ.
 • Příprava vzdělávacích modulů na téma násilí pro pracovníky relevantních profesí.
 • Vzdělávání pracovníků (např. komunitních center, center pro maminky nebo dětských klubů), jak pracovat s tématem domácího násilí v rámci romské komunity.
 • Programy pro zavedení a zlepšení služeb v oblasti násilí, které zohledňují specifické potřeby dětí, seniorů a Romů.
 • Terapeutické služby a resocializační programy pro násilné osoby.
 • Sociální práce s násilnými osobami.
 • Aktivity vedoucí ke zvýšení sebevědomí romských žen při řešení násilných situací v rodině.
 • Tvorba legislativních připomínek a návrhů k tématu násilí a jejich předkládání zákonodárcům.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 6 200 000 Kč (250 000 €).
 • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 15 000 000 Kč (604 839 €).
 • Dotace až 90% pro příjemce se statutem nestátní neziskové organizace.
 • Dotace až 80% pro veřejné instituce (např. státní instituce, územní samosprávný celek), církve a náboženské společnosti a organizace a mezivládní organizace.
 • Dotace až 60% pro ostatní právnické osoby.

Specifika a omezení:

 • Projekty by měly podpořit systémové změny a spolupráci více partnerů/subjektů.
 • Projekty mohou mít národní, regionální i lokální charakter.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 4. 2016.
 • Osoba samostatně výdělečně činná, ani fyzická osoba, není oprávněným žadatelem o grant.
 • Žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na článek k této výzvě Domácí násilí a násilí založené na pohlaví, od redaktorů webu Dotační-noviny.cz.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru