Přeskočit na obsah

Dotační program Městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin

Dotace na podporu rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci za 2. pololetí školního roku 2022/2023 – tj. za rozhodné období dle bodu VI. / 1b. – je možné podat bezprostředně po uplynutí uvedeného rozhodného období, a to od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023. 

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která splňuje současně tyto podmínky: 
  • a. k prvnímu dni rozhodného období nedosáhla věku 18 let,
  • b. v rozhodném období měla trvalý pobyt na území MČ Praha 101 a tato skutečnost trvá ke dni podání žádosti o dotaci,
  • c. v rozhodném období – alespoň po jeho část – byla držitelem platného průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P,
  • d. v rozhodném období plnila školní docházku denní formou a za toto období nemá více než 15 neomluvených hodin.

Typy podporovaných projektů:

 • Péče o dítě s těžkým zdravotním postižením je finančně velmi náročná. Skutečnost, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou, sice přispívá k integraci těchto dětí do běžného života, znamená ale další finanční nároky pro jejich rodiny. Důvodem podpory je snaha pomoci rodinám s dětmi z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, které plní školní docházku denní formou.

Forma a výše podpory:

 • Částka 1 200 000 Kč představuje předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 10 na dotační program.
 • Výše dotace:
  • 1. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu 20 000 Kč.
  • 2. Pokud způsobilý žadatel plnil v rozhodném období školní docházku denní formou ve škole, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu 25 000 Kč.
  • 3. V případě, že způsobilý žadatel změnil v průběhu jednoho rozhodného období typ školy, tj. po část rozhodného období navštěvoval školu, která se specializuje na práci s dětmi se zdravotním postižením a po část téhož rozhodného období navštěvoval školu, která není zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením, činí výše dotace při splnění všech podmínek dotačního programu za toto rozhodné období částku 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena jako částečná kompenzace nákladů, které oprávněnému žadateli vznikly v důsledku skutečnosti, že byl v rozhodném období osobou se zdravotním postižením – držitelem platného průkazu ZTP/P a současně v tomto období plnil školní docházku denní
  formou. Dotace bude poskytnuta oprávněnému žadateli jako paušální částka v případě, že splní všechny podmínky, stanovené dotačním programem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru