Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast podpory

shutterstock_109528268.jpg
Share Button

Dotace na realizaci aktivit s tematickým zaměřením pro oblasti kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a zdravotní oblast, ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 11. 10. 2021 do 24. 10. 2021, do 23:59 hod.

Příjemci podpory:

 • Dotace je určena pro:
  • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem na území MČ Prahy 10,
  • jednotlivce nebo organizace s trvalým bydlištěm či sídlem mimo území MČ Prahy 10, Projekt se uskuteční na území MČ Prahy 10 nebo je určen obyvatelům této městské části.

Typy podporovaných projektů:

 • A Kultura:
 • Tematická oblast: 1.1 Provoz kulturních zařízení - Maximální částka požadované dotace je 1 000 000 Kč.
 • Tematická oblast: 1.2. Kulturní akce - Maximální částka u jedné požadované dotace je 350 000 Kč.
  • Dotace je určena na podporu jednorázových nebo pravidelných plánovaných aktivit, které jsou předmětem Žádosti o Dotaci (dále jen „akce“) pro širokou veřejnost v oborech divadlo, hudba, folklor, tanec, výtvarné umění, foto, film aj., formou představení, koncertů, festivalů, přehlídek, soustředění, dílen, výstav apod.
 • B Sport, mládež a volný čas:
 • Tematická oblast: 2.1. Podpora organizované sportovní činnosti dětí a mládeže  - Maximální částka požadované dotace je 1 000 000 Kč.
  • Dotace je poskytována pouze sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které jsou členy České unie sportu, České obce sokolské (dále jen „ČUS“, „ČOS“), či zastřešujícího sportovního svazu na zajištění celoroční sportovní činnosti mládeže.
 • Tematická oblast: 2.2. Pravidelná organizovaná volnočasová činnost pro děti, mládež a seniory - Maximální částka požadované dotace je 200 000 Kč.
  • Dotace je určena pro ostatní organizace (mimo členy ČUS, ČOS či zastřešujícího sportovního svazu), které umožňují aktivní trávení volného času s důrazem na eliminaci negativních společenských vlivů. Jedná se např. o skautské oddíly, pionýrské skupiny, turistické oddíly apod.
 • Tematická oblast: 2.3. Pořádání jednorázových sportovních a volnočasových akcí pro širokou veřejnost - Maximální výše dotace v této Tematické oblasti může činit 200 000 Kč u jedné Žádosti.
  • Dotace je určena na podporu jednorázových akcí pro děti, mládež a širokou veřejnost, a to se zaměřením na sportovně-pohybové aktivity, volnočasové aktivity nebo aktivity ozdravného charakteru.
 • Tematická oblast: 2.4. Podpora sportovní a volnočasové činnosti handicapovaných sportovců - Maximální výše podpory může činit 20 000 Kč v případě, že žadatelem je fyzická osoba.
  • Z poskytnuté Dotace lze hradit: stravné, cestovné, náklady na osobního asistenta, trenéra, sportovní pomůcky.
  • Z poskytnuté Dotace nelze hradit: účetní služby, telekomunikace (internet, služby telefonních operátorů).
 • Právnických osob, které uskutečňují sportovní a volnočasovou činnost handicapovaných sportovců s trvalým pobytem na území MČ Praha 10, a to na celoroční nebo jednorázové akce. Maximální výše podpory může činit 100 000 Kč v případě, že žadatelem je právnická osoba.
 • C Sociální a zdravotní oblast:
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě (na jeden Projekt) může činit 1 000 000 Kč. U víceletých Projektů se jedná o maximální výši Dotace na jeden rok.
  • Dotace je určena pro poskytování služebna území MČ Praha 10 nebo prokazatelně ve prospěch občanů MČ Praha 10 za splnění všech následujících podmínek:
  • jejichž cílem je naplnit individuální potřeby uživatele, umožnit mu vést běžný život v přirozeném prostředí, podpořit uživatele v zapojení do místní komunity a předcházet tak jeho vyloučení ze společenského života,
  • které podporují sociální soudržnost místních společenství,
  • které jsou v souladu a naplňují priority komunitního plánování sociálních a návazných služeb MČ Praha 10.
 • D Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj:
  • konkrétní projekty a opatření pro zlepšování stavu životního prostředí na území MČ Praha 10;
  • konkrétní projekty lokálních adaptačních opatření ke zmírňování klimatické změny s realizací na území MČ Praha 10;
  • projekty environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání občanů MČ Praha 10;
  • další projekty, které naplňují cíle udržitelného rozvoje v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Tematická oblast: 4.1. Opatření pro zlepšování stavu životního prostředí MČ Praha 10 Maximální částka požadované dotace je 40 000 Kč.
  • Tematická oblast: 4.2. Podpora občanského povědomí v oblastech ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje na Praze 10 4.2.1.
  • Jednorázové vzdělávací a osvětové akce s ekovýchovným zaměřením Maximální částka požadované dotace je 200 000 Kč.
  • 4.2.2. Systematické aktivity s ekovýchovným zaměřením Maximální částka požadované dotace je 250 000 Kč.
  • 4.2.3. Podpora využití volného času mládeže směrem k ochraně přírody a životního prostředí v Praze 10 Maximální částka požadované dotace je 200 000 Kč.
  • 4.2.4. Podpora bezobalového a šetrného hospodaření v MČ Praha 10 Maximální částka požadované dotace je 40 000 Kč.

Forma a výše podpory:

 • Minimální požadovaná výše Dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše Dotace je uvedena u jednotlivých oblastí podpor.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů spojených s realizací Projektu s daty účetních dokladů od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>