Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021

shutterstock_153244892.jpg
Share Button

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity realizované v dotačním roce 2021.

Příjem žádostí:

 • Do dotačního řízení MSp se zařazují žádosti subjektů podané nejpozději do 31. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy, další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně – právní ochranu dětí poskytují.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona).

 • Předmětem dotačního titulu jsou programy, jejichž náplní je poskytování služeb obětem trestných činů na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). Dotaci je možné získat na programy zaměřené na akreditované služby:
  • poskytování právních informací,
  • restorativní programy – zahrnující činnosti a procesy, které usilují o obnovení stavu narušeného v důsledku spáchaného trestného činu v podobě např. mediace, rodinné konference, atd.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná výše finančních prostředků: 9 100 000 Kč.
 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt. Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.

Specifika a omezení:

 • Žadatel podá žádost o dotaci včetně povinných příloh výlučně prostřednictvím online formuláře umístěného na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Žádost, která bude prostřednictvím systému vygenerována, je nutno dále podepsat a zaslat datovou schránkou, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru evropských programů a dotací MSp uvedenou níže, případně podat osobně na podatelně MSp. Přílohy vložené žadatelem do systému se MSp nezasílají.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>