Přeskočit na obsah

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 — Prevence korupčního jednání

Na prevenci korupčního jednání jsou v rámci dotačního řízení alokované finanční prostředky rozčleněny mezi dvě oblasti, a to projekty zaměřené na poradenství (Prevence korupčního jednání I) a projekty zaměřené na širokou veřejnost (Prevence korupčního jednání II). Z tohoto důvodu vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti v oblasti prevence korupčního jednání dvě samostatné výzvy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností, nadace a nadační fondy, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Uvedené subjekty musí, nejméně jeden rok, vykonávat  činnost v oblasti prevence korupčního jednání.

Typy podporovaných projektů:

 • Prevence korupčního jednání I:
 • Jedná se o prevenci korupčního jednání ve smyslu naplňování dlouhodobých priorit Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 – 2022. Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na poradenství v těchto oblastech: 
  • a) poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby preventivních interních protikorupčních programů, vnitřních oznamovacích kanálů a etické infrastruktury,
  • b) poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci.
 • Prevence korupčního jednání II:
 • Jedná se o prevenci korupčního jednání ve smyslu naplňování dlouhodobých priorit Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 – 2022. Dotaci lze poskytnout na projekty zaměřené na širokou veřejnost v těchto oblastech: 
  • a) seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám prostřednictvím moderních komunikačních kanálů a kampaní,
  • b) vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů.

Forma a výše podpory:

 • Prevence korupčního jednání I:
  • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt.
  • Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.
 • Prevence korupčního jednání II:
  • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt.
  • Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.

Specifika a omezení:

 • MSp informuje žadatele o poskytnutí dotace o aktuálním stavu podané žádosti prostřednictvím Jednotného dotačního portálu na stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru