Přeskočit na obsah

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2023 — Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Dotace na podporu poskytování probačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů.

 Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 09. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky a pobočné spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Právnické a fyzické osoby jejichž hlavní činností je poskytování zdravotnických, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně právní ochrana dětí.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy. 
  • Jedná se o programy zahrnující sociální výcvik, rozvoj sociálních dovedností, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti, terapeutický program, činnosti vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační a obecně prospěšné, které vedou k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých a směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo v rozporu se zákonem, a k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí, k urovnání vztahů mezi nimi a poškozenými.
 • b) Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti: 
  • poskytování právních informací,
  • restorativní programy – zahrnující činnosti a procesy, které usilují o obnovení stavu narušeného v důsledku spáchaného trestného činu v podobě např. mediace, rodinné konference atd.
 • c) Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele: 
  • Programy zahrnují aktivity zaměřené na uvědomění si důsledků vlastního kriminální jednání a jeho dopadu na osoby jím dotčené, přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin, porozumění příčinám svého protiprávního jednání a rozpoznání jeho spouštěčů, osvojení si způsobu konstruktivního zvládání krizových/rizikových situací a přijetí způsobů jednání, které vedou k řádnému životu. Do programů mohou být zařazeni dospělí pachatelé trestné činnosti (tedy od 18 let výše), kteří splňují vstupní podmínky poskytovatele programu.
 • d) Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody: 
  • Jedná se o zajišťování práce s rodinami odsouzených ve VTOS, jejímž cílem je udržení kontaktů osob ve VTOS se svými blízkými.
 • e) Prevence korupčního jednání I.
 • f) Prevence korupčního jednání II.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt. Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.

Specifika a omezení:

 • Služby popř. další činnosti musí být realizovány na území České republiky.

Zdroj

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru