Přeskočit na obsah

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024 — DT Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity realizované v dotačním roce 2024.

Příjem žádostí:

 • Do dotačního řízení MSp se zařazují žádosti subjektů podané nejpozději do 8. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy, další právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby (v případě dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů může být oprávněným příjemcem pouze právnická osoba), které takové služby nebo sociálněprávní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona).
 • Účelem dotačního titulu je podpora projektů, jejichž náplní je poskytování služeb obětem trestných činů na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). Dotaci je možné získat na projekty zaměřené na akreditované služby: 
  • poskytování právních informací,
  • restorativní programy.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt. Nestátní nezisková organizace může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků, a to do výše 10 % celkových nákladů projektu, na který je poskytnuta dotace.

Specifika a omezení:

 • Výsledky dotačního řízení MSp budou zveřejněny nejpozději do 31. 3. 2024 na webových stránkách MSp.
 • Pro každou z výše uvedených akreditovaných služeb je nutné podat samostatnou žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru