Přeskočit na obsah

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2024 — Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy

Dotace na podporu poskytování probačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů.

 Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 8. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky a pobočné spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Právnické a fyzické osoby jejichž hlavní činností je poskytování zdravotnických, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a sociálně právní ochrana dětí.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.
 • b) Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti.
 • c) Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.
 • d) Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.
 • e) Prevence korupčního jednání I.
 • f) Prevence korupčního jednání II.

Forma a výše podpory:

 • Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout max. do výše 70 % celkových nákladů na projekt.
 • Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů a z dalších zdrojů. Příjemce dotace je povinen nepřekročit 70% podíl dotace ze státního rozpočtu na celkových nákladech skutečně vynaložených na realizaci projektu. Pokud je projekt financován dotacemi a příspěvky z více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit v součtu více než 70 % celkových nákladů projektu.
 • Ve výjimečných a odůvodněných případech může MSp rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % celkových nákladů projektu, a to za předpokladu, že se organizace ocitne v situaci, kdy nebude možné získat finanční prostředky z místních či jiných nestátních zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Služby popř. další činnosti musí být realizovány na území České republiky.

Zdroj

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru