Přeskočit na obsah

Drobné vodohospodářské akce v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační program Drobné vodohospodářské akce. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodou, a to v obcích s počtem obyvatel do 5000.

Příjem žádostí:

 • Termín pro předkládání žádostí od 3. 12. 2018 (9:00 hod) do 11. 1. 2019 (24:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Příjemci dotace jsou obce s počtem obyvatel do 2 000 a obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší-li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli za současného dodržení kritérií uvedených v článku VI. odst. 7 tohoto programu, ukončené nejpozději do 15. 9. 2020, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce: 
  1. čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu; v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková,
  2. vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu,
  3. vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a) a b) v tomto odstavci realizované současně v jedné lokalitě.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 5 000 000 Kč.
 • Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaného projektu, které bude spolufinancovat maximálně 75 %. Příjemce je povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši minimálně 10 % uznatelných nákladů realizovaného projektu.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory nejsou:
  • Kanalizační přípojky, dešťová kanalizace a přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi.
  • Výstavba kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění na dostatečně kapacitní čistírně odpadních vod.
  • Vodovodní přípojky.
  • Opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla.
  • Investice do nezastavěných pozemků určených pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.
 • Žadatel může v rámci tohoto programu předložit jednu žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru