Přeskočit na obsah

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro roky 2019 až 2020

Dotace je poskytována na hospodaření v lesích, na vybrané činnosti v lesním hospodářství, především na hospodaření v lesích, které vyžadují náročnější způsob obhospodařování, a na podporu lesnictví v klimaticky a půdně nepříznivých podmínkách.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí v roce 2020 probíhá v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 za práce provedené od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020.

Příjemci dotací:

  • Vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesních pozemků (pachtýř, nájemce). V případě, že lesní pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která:
  • je většinovým spoluvlastníkem, nebo
  • je zmocněna dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na lesním pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

Typy podporovaných projektů:

  • Zemědělství a lesnictví, podpora zemědělské činnosti a regionálních potravin. Zaměření se na důslednou ochranu zemědělského i lesního půdního fondu, zejména půd s nejvyšší třídou ochrany a podpora šetrných a přírodě blízkých způsobů hospodaření v krajině, obnovy lesů a úrodnosti půdy.
  • A. Podpora na oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek).
  • B. Podpora individuální ochrany sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři.

Formy a výše podpory:

  • Žadatel vypočte požadovanou výši podpory způsobem uvedeným u příslušného předmětu podpory.
  • Podpora se neposkytne, pokud celková výše podpory vypočtená podacím místem je nižší než 5 000 Kč a maximální výše podpory poskytnuté jednomu žadateli v kalendářním roce je 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • V rámci „Zásad“ může v kalendářním roce žadatel podat pouze jednu žádost o poskytnutí podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru