Přeskočit na obsah

Hl. m. Praha — Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na léta 2024 — 2027

Hlavní město Praha vyhlašuje Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace pro rok 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 – 2026. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 15. 6. 2022 do 29. 6. 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. spolek, nadace či nadační fond a ústav,
 • b) církev a náboženská společnost podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,
 • c) obecně prospěšná společnost podle Občanského zákoníku,
 • d) veřejnoprávní instituce (veřejná vysoká škola, akademie věd apod.),
 • e) podnikající fyzická osoba (pouze s IČO),
 • f) obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, g) subjekt, který vznikl na základě mezinárodní dohody,
 • h) zájmové sdružení právnických osob.

Typy podporovaných projektů:

 • HMP poskytuje Dotace v těchto oborech: 
  • A. divadlo,
  • B. hudba: 1. prezentace hudby, 2. vydávání hudby,
  • C. tanec, nonverbální umění a nový cirkus,D. vizuální umění a rezidenční pobyty (výstavní projekty, festivaly, přehlídky a soutěže, fotografie, nová média, účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění, neinvestiční/neprojektová/neaplikovaná architektura, cykly přednášek),
  • D. vizuální umění a rezidenční pobyty (výstavní projekty, festivaly, přehlídky a soutěže, fotografie, nová média, účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění, neinvestiční/neprojektová/neaplikovaná architektura, cykly přednášek),
  • E. literatura: 1. prezentace literatury (festivaly, přehlídky, literární pořady, soutěže apod.), 2. vydání hotového autorského díla s obsahovou vazbou k Praze/pragensie, příp. další k vydání připravené publikace tematicky zaměřené na pražskou kulturu a umění, odborné i vědeckopopularizační a kulturně poznávací publikace znamenající původní a fundovaný přínos k poznání historie, kultury, urbanistického a architektonického vývoje Prahy,
  • F. audiovize,
  • G. mezioborové projekty – nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty (víceoborové projekty a festivaly, kulturně-sociální projekty a festivaly, kreativně společenské projekty, móda, designová tvorba a její prezentace, intermediální projekty, cykly přednášek) a další.
 • Opatření I. Podpora zpřístupňování kultury a umění (víceletá dotace).
 • Opatření II. Profilové festivaly(víceletá dotace).
 • Opatření III. Podpora zpřístupňování kultury a umění (jednoletá dotace.
 • Opatření IV. Podpora kultury a umění – nastudování, prezentace (jednoletá dotace).
 • Opatření V. Komunitní umění, neprofesionální kulturní aktivity a rozvoj lokalit (jednoletá dotace).
 • Opatření VI. Investiční podpora (jednoletá dotace).
 • Opatření VII. Podpora rozmanitosti kulturní infrastruktury (jednoletá dotace).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2023. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 380 000 000 Kč, z toho je 268 720 000 Kč vázáno schválenými víceletými Dotacemi a na jednoleté Dotace dle předpokladu zbývá 111 280 000 Kč.
 • Předpokládané rozdělení peněžních prostředků na jednoleté Dotace mezi jednotlivá Opatření je uvedeno v procentech takto: Opatření III. 60 %, Opatření IV. 27 %, Opatření V. 3 %, Opatření VI. 2 %, Opatření VII. 8 %.
 • I. Podpora zpřístupňování kultury a umění (víceletá dotace) — min. 500 000 Kč,  max. není stanoveno.
 • II. Profilové festivaly (víceletá dotace) — min. 500 000 Kč,  max. není stanoveno.
 • III. Podpora kultury a umění (jednoletá dotace) — min. 500 000 Kč, není stanoveno.
 • IV. Podpora kultury a umění (jednoletá dotace) — min. 100 000 Kč, max. 500 000 Kč.
 • V. Komunitní umění, neprofesionální kulturní aktivity a rozvoj lokalit (jednoletá dotace) — min. 50 000 Kč, max. 100 000 Kč.
 • VI. Investiční podpora (jednoletá dotace) — min. 100 000 Kč, max. 2 000 000 Kč.
 • VII. Podpora rozmanitosti kulturní infrastruktury (jednoletá dotace) — min. 200 000 Kč, max. 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nejsou určeny na vydávání novin a časopisů v tištěné i digitální podobě a vydávání veškerého periodického tisku definovaného zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Dotace nejsou určeny na realizaci filmu.
 • Dotace nejsou určeny na realizaci Účelu mimo území hl. m. Prahy, s výjimkou zahraniční prezentace.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru