Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu

Dotace na podporu procesu plánování přírodě blízkých komplexních adaptačních opatření v zastavěném území a volné krajině a aktivit na zmírnění dopadů klimatických změn, zpracování projektové dokumentace, výstavby nových a zlepšení technického stavu současných rybníků, drobných vodních toků a malých vodních nádrží a retenčních opatření, budování a obnova tůní, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 14. 2. do 31. 8. 2022.
  • 1.kolo: termín ukončení 28. 2. 2022 v 17 hod.,
  • 2. kolo: termín ukončení 31. 8. 2022 v 17 hod.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, vysoká škola, škola a školské zařízení, d) církev a náboženská společnost, drobný zemědělský podnikatel, pokud má ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo mu svědčí jiný právní vztah k pozemku, na kterém bude realizovat podporované aktivity, jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která splňuje všechny uvedené podmínky: 
  • i) vznikla nejpozději 01.01.2019,
  • ii) má ve svých zakládacích dokumentech (např. ve stanovách, v zakládací listině apod.) zakotvenu ochranu přírody a krajiny jako jednu ze stěžejních činností,
  • iii) má ke dni podání žádosti některou z následujících právních forem: 
   • spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
   • obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 – Zadržení vody v krajině.
 • Dotační titul 2 – Následná péče o zeleň.
 • Dotační titul 3 – Projektová dokumentace.
 • Dotační titul 4 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 20 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 
  • a) u dotačního titulu 1: 500 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2: 50 000 Kč,
  • c) u dotačního titulu 3: 100 000 Kč,
  • d) u dotačního titulu 4: 60 000 Kč,
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat:
 • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: 
  • i) u dotačního titulu 1: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • ii) u dotačního titulu 2: max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • iii) u dotačního titulu 3 a 4: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu,
 • b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFŽP, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie) – přípustné pouze u dotačního titulu 1: maximálně 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů (příklad je uvedený v příloze č. 3 dotačního programu).

Specifika a omezení:

 • Území Jihomoravského kraje, tj. projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru