Přeskočit na obsah

Jihomoravský kraj — Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu

Účelem dotačního programu je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí v rámci dotačního titulu 3 je vyhlášena od 12. 02. 2024 od 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.
 • Lhůta pro podávání žádostí pro dotační tituly 1, 2, 4, 5 je průběžná a je vyhlášena od 12. 02. 2024 od 8:00 hod. do 23. 08. 2024 do 14:00 hod. pro dvě kola výzev.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Jihomoravského kraje, dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází v Jihomoravském kraji, vysoká škola, škola a školské zařízení, církev a náboženská společnost, drobný zemědělský podnikatel, pokud má ve vlastnictví, v dlouhodobém nájmu nebo mu svědčí jiný právní vztah k pozemku, na kterém bude realizovat podporované aktivity, jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která splňuje všechny uvedené podmínky: 
  • i) vznikla nejpozději 01. 01. 2021,
  • ii) má ve svých zakládacích dokumentech (např. ve stanovách, v zakládací listině apod.) zakotvenu ochranu přírody a krajiny jako jednu ze stěžejních činností,
  • iii) má ke dni podání žádosti některou z následujících právních forem: 
   • spolek nebo pobočný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
   • obecně prospěšná společnost založená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   • ústav, nadace, nadační fond nebo fundace podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační titul 1 – Podpora malých vodních toků a malých vodních nádrží.
 • Dotační titul 2 – Zadržení vody v krajině.
 • Dotační titul 3 – Následná péče o zeleň.
 • Dotační titul 4 – Projektová dokumentace.
 • Dotační titul 5 – Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn.
 • Dotační titul 6 – Zakládání krajinných trávníků na veřejných prostranstvích a v krajině.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 20 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 
  • a) u dotačního titulu 1: 700 000 Kč,
  • b) u dotačního titulu 2: 700 000 Kč,
  • c) u dotačního titulu 3: 60 000 Kč,
  • d) u dotačního titulu 4: 150 000 Kč,
  • e) u dotačního titulu 5: 60 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí u projektů, které žadatel bude spolufinancovat:
 • a) pouze ze svých vlastních zdrojů: 
  • i) u dotačního titulu 1, 2: max. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • ii) u dotačního titulu 3: max. 70 % celkových uznatelných výdajů projektu,
  • iii) u dotačního titulu 4, 5 a 6: max. 60 % celkových uznatelných výdajů projektu,
 • b) z dalších (cizích) zdrojů (např. z programů SFŽP, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie, Národního plánu obnovy, atd.) – přípustné pouze u dotačního titulu 1 a 2: max. 50 % ze zbytkové části celkových uznatelných výdajů projektu; zbytkovou částí celkových uznatelných výdajů projektu se rozumí celkové uznatelné výdaje projektu po odečtení uznatelných výdajů projektu hrazených z dalších (cizích) zdrojů (příklad je uvedený v příloze č. 3 dotačního programu).

Specifika a omezení:

 • Území Jihomoravského kraje, tj. projekt musí být realizován na území Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru