Přeskočit na obsah

LXIV. výzva OPŽP Udržitelné využívání zdrojů energie

Výzva je určena na výstavbu nových zařízení a rekonstrukci stávajících zařízení s cílem zvýšení a využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby výroba tepla a elektřiny, dále výzva podporuje realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní. Celková alokace na prioritní osu 3 činí 500 milionů Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 2. února 2015 do 19. března 2015 do 16 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace a organizační složky obcí, měst a krajů.
 • Kraje.
 • Státní podniky.
 • Veřejné a státní vysoké školy.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.
 • Spolky.
 • Církve a náboženské společnosti.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • VZP.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
 • Zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní.
 • Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let.
 • V podoblasti podpory 3.2.2 budou přijatelné pouze projekty zaměřené na nucené větrání s rekuperací, které jsou realizovány v kombinaci s opatřením podoblasti podpory 3.2.1.
 • Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou realizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.

Doplňující informace:

 • Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
  • Projektovou dokumentaci.
  • Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí.
  • Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru