Přeskočit na obsah

LXIV. výzva OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Výzva je určena na nákup technologií na separaci a zpracování komunálního odpadu, zařízení na překládání směsného KO, nákup zařízení na dotřídění komunálního odpadu, nákup svozového vozidla ke sběru separovaného komunálního odpadu, pořízení vybavení sběrných dvorů, pořízení vybavení kompostáren vč. překladačů a systémy nádob pro sběr separovaného komunálního odpadu včetně bio odpadu. Celkově je na výzvu vyčleněno 800 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 2.2.2015 do 19.3. 2015.

Příjemci podpory:

 • Obce a města
 • Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
 • Svazky obcí
 • Příspěvkové organizace a organizační složky krajů
 • Kraje
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Vysoké školy
 • Spolky
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy
 • Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty
 • Obchodní společnosti
 • Podnikatelské subjekty – fyzické osoby

Typy podporovaných projektů:

 • Vybavení systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti.
 • Vybavení systémů pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápojových kartonů a objemného odpadu.
 • Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu nebo separovaného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad), které budou dále směřovat k dalšímu materiálovému či energetickému využití (svozová technika pro převoz odpadů ze zařízení na překládání odpadů bez podpory z OPŽP).
 • Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení následného materiálového nebo energetického využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drcení, praní atd.), jeho zpracování na finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití uvedených složek odpadů. Minimálně 51% vstupu zpracovávaného materiálu musí tvořit komunální odpad či odpad podobný komunálnímu.
 • Vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů.
 • Vybavení kompostáren (s navýšením kapacity), kde podíl zpracovávaných BRKO tvoří min. 51 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění.
 • Vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 90% celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou je realizace projektu do 31. 12. 2015. Rovněž lze žádat o dotaci na již zrealizované projekty v níže uvedených oblastech, s procesem zadávacího řízení započatým po 1. 1. 2007. 
 • Biologicky rozložitelné komunální odpady musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity systému pro separaci a svoz.
 • Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu musí tvořit minimálně 51 % navýšené kapacity systému pro separaci a svoz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru