Přeskočit na obsah

Magistrát hl. města Prahy — Program podpory mládeže na krajské úrovni

Jedná se o finanční podporu pro neziskové organizace, jejichž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží ve volném čase (kroužky, dílny, kurzy). Cílem této výzvy je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit a tím podpořit výchovu dětí a mládeže ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci ve druhém kole lze podávat od 26. 7. do 8. 8. 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, se samostatnou právní osobností, které mají ve svých stanovách nebo v zakládací listině (případně statutu) zakotvenou práci s dětmi a mládeží, které jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky a mají sídlo a působnost v hl. m. Praze:
 • Právnické osoby , spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, Obecně prospěšné společnosti, Nestátní neziskové organizace se sídlem a působností v hl. m. Praze s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (min. 2x měsíčně).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží:
  • podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 — 2020,

  • podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
  • zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží,
  • rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práci s dětmi a mládeží,
  • rozvíjet kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
  • podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
  • vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit,
  • podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu HMP na financování Programu je do výše 936 531 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 200 tis. Kč rozpočtových nákladů (výdajů) Programu.
 • Z Dotace mohou být hrazeny neinvestiční náklady na opravy kluboven na území hl. m. Prahy do výše 50 tis. Kč na klubovnu.

Specifika a omezení:

 • O Dotaci se může ucházet pouze Žadatel, jehož existence před datem uzávěrky přijímání Žádostí je delší než 12 měsíců.
 • Žadatel může podat max. jednu žádost v Programu, která může obsahovat projekty na více kluboven.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru