Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR Brněnské metropolitní oblasti 21+, 20. výzva — Rozvoj modrozelené infrastruktury v zastavěném území BMO — Veřejná prostranství

Dotace na posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 28. 7. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 18. 8. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí:
  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství o příklad: revitalizace náměstí na základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, solární prvky ve veřejném prostranství, výdaje spojené se vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb, opatření ke zvyšování kvality ovzduší a opatření ke snižování hluku;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství o příklad: revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod, vznik vodní plochy a zkvalitnění ekosystémových služeb;
 • Podpora je zaměřena na veřejná prostranství podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jejich vznik či úpravu ve vazbě na tzv. zelenou infrastrukturu. Podporovány budou např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.
 • Dopravní infrastruktura:
  • Dopravní infrastruktura je podporována v přímých výdajích na hlavní část projektu maximálně v rozsahu 40 % rozlohy veřejného prostranství, které je předmětem realizace projektu. Podmínkou je splnění specifických kritérií přijatelnosti (zejména propustnost povrchů). Do způsobilých výdajů nepatří investice do silnic I. třídy, II. třídy a III. třídy a investice do tratí pro kolejová vozidla.
  • Do plochy dopravní infrastruktury se započítávají: pozemní komunikace (včetně částí vymezených pro cyklisty), odstavné a parkovací plochy, zálivy zastávek, stání a točny pro vozidla veřejné hromadné dopravy, tramvajové pásy. Do limitu dopravní infrastruktury se nezapočítávají nástupiště zastávek veřejné hromadné dopravy, chodníky a samostatné komunikace pro pěší, společné komunikace pro pěší a cyklisty a pozemní komunikace v případě, že se jedná o pěší zónu nebo obytnou zónu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 100 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj –(70 % CZV) – 210 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet – (0–15 % CZV) – max. 45 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 29. 10. 2027.
 • Území realizace: Brněnská metropolitní oblast (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru