Přeskočit na obsah

Město Mělník — Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

Dotace na podporu rozšíření kulturního vyžití občanů města, zachování tradic a podpora cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února do 29. února 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury, působící na území města Mělník — zejména spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. Právnické osoby předkládají projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou kulturní aktivity, které nezajišťuje město Mělník a to především  v následujících oblastech:

 

  • podpora kulturní činnosti a aktivit místních kulturních organizací,
  • podpora mimořádných aktivit v oblasti kultury a umění s důrazem na rozvoj kulturního dění města,
  • podpora aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu (podpora produktů cestovního ruchu obzvlášť s ohledem na vznik nových aktivit v této oblasti),
  • podpora projektů navazujících na tradice a kulturní dědictví města (např. odkaz významných osobností města),
  • podpora kulturních akcí, které se vztahují ke svátkům, výročím a významným dnům města,
  • reprezentace města na soutěžích, festivalech a jiných kulturních akcích na nadregionální úrovni,
  • podpora kvalitních kulturních projektů a zájmové činnosti zaměřených na konkrétní cílové skupiny (děti a mládež, senioři, mladí nadějní umělci, národnostní menšiny).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rámci schváleného rozpočtu města Mělníka pro rok 2024 na dotace v oblasti kultury činí 1 795 000 Kč.
 • Veškeré dotace budou přidělovány na základě doporučení kulturní komise, a to radou města (dotace dle výše žádostí do 50 000 Kč) nebo zastupitelstvem města (dotace dle výše žádostí nad 50 000 Kč).
 • Město Mělník poskytne dotaci maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na daný projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s činností v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru