Přeskočit na obsah

Město Mohelnice – Dotace na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2022

Cílem programu je podpořit jednorázovou nebo opakující se veřejně prospěšnou akci/projekt, pořádanou právnickými a fyzickými osobami podnikajícími (tj. s registrací a přiděleným IČ) na území města Mohelnice. Akcí a projektem se rozumí, že nejde o pravidelnou činnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 01. 2022 do 28. 2. 2022, do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby podnikající (tj. s registrací a přiděleným IČ), které provozují veřejně prospěšnou činnost na území města Mohelnice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace může být poskytnuta na jednorázovou nebo opakující se akci/projekt, která je přínosem pro město Mohelnici a její obyvatele.
 • Dotace se poskytuje na úhradu neinvestičních výdajů (nákladů).
  • A. KULTURA A HISTORIE.
  • B. TĚLOVÝCHOVA A SPORT.
  • C. TURISTICKÝ RUCH A PROPAGACE MĚSTA MOHELNICE.
  • D. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Forma a výše podpory:

 • Pro tento program jsou navrhované finanční prostředky ve výši 460 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 60 000 Kč.
 • O poskytnutí dotací podle těchto pravidel rozhoduje RM (v případě dotace do 50 tis. Kč) nebo ZM (v případě dotace nad 50 tis. Kč) na základě vyjádření hodnotitele předložených žádostí.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Mohelnice a organizacím zřizovaným a zakládaným městem Mohelnice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru