Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek

Dotace je poskytována na vybudování splaškové kanalizační přípojky napojené na městem vybudovanou oddílnou kanalizaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 09. 2022, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o podporu dle tohoto Programu jsou pouze fyzické osoby, které:
  • jsou vlastníkem nebo spoluvlastníky nemovitosti, jejíž kanalizační napojení souvisí se stavbami uvedenými v bodě 14. tohoto Programu a která může být technicky napojena na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci, a zároveň
  • mají uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do stávající jednotné kanalizace ukončené volnou výustí a jsou fyzicky napojeny do stávající jednotné kanalizace ukončené volnou výustí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace dle tohoto Programu je poskytována za účelem vybudování splaškových kanalizačních přípojek a připojení nemovitostí splaškovou kanalizační přípojkou na novou oddílnou kanalizaci vybudovanou v rámci rušení volných výustí na území městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice a v rámci staveb „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová“, „Kanalizace Hrušov“ a „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“ (stavba společnosti DIAMO, státní podnik).
 • Dotace je poskytována na vybudování splaškové kanalizační přípojky napojené na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná alokace finančních prostředků pro Program činí 21 347 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnutá poskytovatelem příjemci na realizaci splaškové kanalizační přípojky na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v každém jednotlivém případě bude stanovena dle situačního výkresu, který bude součástí podané žádosti o dotaci, a bude činit: 
  • a)      částku představující součin částky 3 000  a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle situačního výkresu, který bude součástí podané žádosti o dotaci, nebo
  • b)      částku představující součet součinu částky 3 000 Kč a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle situačního výkresu, který bude součástí podané žádosti o dotaci, a částky 25 000 Kč v případě, že příjemce musí vybudovat tlakovou splaškovou kanalizační přípojku.
 • Konečná výše dotace poskytnutá poskytovatelem příjemci na realizaci splaškové kanalizační přípojky v každém jednotlivém případě pak bude následně stanovena s ohledem na skutečnou délku splaškové kanalizační přípojky dle zaměření skutečného stavu po realizaci projektu, a bude činit: 
  • a) částku představující součin částky 3 000 Kč a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle zaměření skutečného stavu po realizaci projektu, nebo
  • b) částku představující součet součinu částky 3 000 Kč a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle zaměření skutečného stavu po realizaci projektu, a částky 25 000 Kč v případě, že příjemce musí vybudovat tlakovou splaškovou kanalizační přípojku.

Specifika a omezení:

 • V případě, že je nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, bude předložena všemi spoluvlastníky společně pouze jedna žádost o dotaci. Pokud bude k jednání za všechny spoluvlastníky zplnomocněn jeden ze spoluvlastníků, popř. jiná osoba, je nutné společně s žádostí o dotaci doložit i tuto plnou moc. V opačném případě bude žádost podepsaná všemi spoluvlastníky.
 • Dotace může být poskytnuta vždy pouze jedenkrát na jednu nemovitost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru