Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2021 – 2024

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava anebo ve vazbě na statutární město Ostrava v souladu s Koncepcí rozvoje kultury statutárního města Ostravy a současně jejich zpřístupnění anebo přiblížení obyvatelům a návštěvníkům statutárního města Ostrava. Záměrem navrhovaného opatření je tak přispět k udržení, konsolidaci a rozvoji široké škály kulturních aktivit ve statutárním městě Ostrava.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2022, 00:00 do 20. 09. 2022, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Subjekty, naplňují-li podmínky programu, a to bez ohledu na právní formu své existence, státní příslušnost či bydliště či sídlo (bydliště nebo sídlo příjemce není z hlediska poskytnutí dotace významné). Podporovaný projekt však musí být realizován na území statutárního města Ostrava nebo mimo území statutárního města Ostrava s tím, že výstupy podporovaného projektu musí být využity na území statutárního města Ostrava (zaměřují se na ostravskou kulturu) anebo prezentují statutární město Ostrava v rámci České republiky či zahraničí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora dle programu se poskytuje na kulturní účely a činnosti uvedené v článku 53 a článku 54 ONBV, a to v následujících kulturních a uměleckých oborech:
  • a) Hudební a scénické umění (zahrnuje např. hudbu, tanec, balet, divadlo, operu, orchestry, cirkus; tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou např. hudební koncerty či představení, divadelní představení, festivaly);
  • b) Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti, s výjimkou periodického tisku (zahrnuje také např. autorská čtení, setkání s autory, besedy s vydavateli);
  • c) Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav (zahrnuje např. malířství, sochařství, řemesla, fotografii, užité umění, nová média; tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou výstavy, festivaly, výstavní činnosti, soutěže, tvůrčí dílny, rezidenční programy, sympozia, vydávání katalogů, publikace; program nepodporuje přímo nová média, nýbrž realizaci představení/performancí a výstav využívajících nástrojů nových médií);
  • d) Kulturně vzdělávací činnost (zahrnuje činnosti v oblasti kulturního a uměleckého vzdělávání, programy, jež mají zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví včetně činností využívajících nové technologie);
  • e) Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů (zahrnuje také zachování kulturního dědictví);
  • f) Audiovizuální díla (zahrnuje produkci audiovizuálních děl, přípravu produkce a distribuci).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt v rámci programu může činit 2 000 000 Eur, s výjimkou víceletých dotací, v jejichž případě není finanční limit na jeden projekt výslovně programem stanoven.
 • Není-li v programu stanoveno jinak, tak platí, že z hlediska intenzity může celková výše dotace poskytnuté na jeden projekt činit až 80 % způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Příjemci podpory v rámci programu se nemohou stát:
  • městské obvody statutárního města Ostrava ani jimi zřízené příspěvkové organizace,
  • příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Ostrava,
  • organizační složky státu ani jimi zřízené příspěvkové organizace,
  • politické strany a politická hnutí,
  • státní podniky.
 • Příjemcem dle programu nemůže být:
  • podnik, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je podpora prohlášena za
   protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, a podnik příkaz dosud
   nesplnil;
  • podnik v obtížích v intencích článku 2 odst. 18 ONBV.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru